Sökning: "makt normer"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden makt normer.

 1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER

 3. 3. Genus & identitet i romanen Björnstad : En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Adriansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; identitet; didaktik; svenskämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. LÄS MER

 4. 4. ”Flickor är lugna och pojkar är intensiva” En studie om pedagogers förståelse av barns utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; exkludering; Feministisk poststrukturalism; Föreställningar; Förskola; Genus; Makt; Normer; Pedagoger; Utmanande beteende;

  Sammanfattning : Målet med min studie är att undersöka hur pedagoger förstår begreppet utmanande beteende och genom ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger bemöter utmanande beteenden hos barn i förskolan. Studien består av en kvantitativ studie i form av en enkät. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra sin kompetens i förskolans kontext : en intervjustudie om förskollärares handlingsutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zara Lindblom; Karolina Bergman; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; normer; strukturer; kvinnokontext; förskollärare; diskurs; makt; positionering;

  Sammanfattning : I föreliggande studie behandlas vilka dolda normer och strukturer som genomsyrar förskolans kontext och hur dessa påverkar förskollärares professionsanspråk. Syftet är att ur ett kritiskt perspektiv belysa hur diskurser som präglar en kvinnodominerad verksamhet inverkar på förskollärares handlingsutrymme när det gäller att hävda sin kompetens och på så vis bidra till att yrkets status höjs. LÄS MER