Sökning: "makt normer"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden makt normer.

 1. 1. Vad säger läromedlet – egentligen? En studie i det som ligger under ytan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Olsson; [2020]
  Nyckelord :konstruktivistisk språksyn; kritisk textanalys; läromedelsanalys; maktrelationer; normer; normkritik; normkritisk pedagogik; svenska;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kritisk textanalys av ett urval texter som hämtats från två läromedel avsedda för gymnasiekursen Svenska 1. Analysen baseras på den textanalysmodell som presenteras i Hellspong och Ledin (1997), och de resultat den genererar tolkas med utgångspunkt i normkritisk teori. LÄS MER

 2. 2. Utifrån vilka normer utformar vi vårt transportsystem? : Jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar transport i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Malm; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Hållbar transport; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det transportsystem vi har idag är till stor del uppbyggt kring bilen, vilket har blivit problematiskt av miljömässiga skäl. Men även ur bland annat jämställdhetssynpunkt, främst eftersom män kör och äger bil i större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Regnbågsfamiljer i förskolan : Syns de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Bengtsson; Hanna Davidsson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; regnbågsfamilj; heteronormativitet; inkludering; förskola; normer; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar med hbtq-relaterade frågor i barngruppen för att möta läroplanens krav på inkluderande arbetsmetoder. De frågeställningar som valts ut för att besvara studiens syfte är: Hur beskriver pedagogerna sina strategier i förskolan för att utmana heteronormativiteten? Vilka utmaningar och möjligheter kan uppstå i utbildningen med att inkludera alla familjer och barn i samhället, ur ett hbtq perspektiv? Studien presenterar en tillbakablick på hur hbtq personers förutsättningar och livsvillkor förändrats över tid. LÄS MER

 4. 4. Barns möjlighet till inflytande på fritidshem -En studie om maktutövning och barns inflytande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Hampus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Pastoral makt; Disciplinär makt; Inflytande; Fysisk aktivitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Inflytande på fritidshemmet är för många en självklarhet och fritidshemmets innehåll ska präglas utav elevernas intresse. Studien undersöker maktutövning mellan fritidspedagoger och elever kopplat till inflytande. LÄS MER

 5. 5. Makt och maktlöshet i Onåd : En studie om hur J.M. Coetzees roman Onåd kan användas i svenskundervisningens jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :John Borglin; [2020]
  Nyckelord :Class; discourse; Disgrace; equality; fiction; intersectionality; J.M. Coetzee; life conditions; race; sex; sexuality; Diskurs; intersektionalitet; J.M. Coetzee; jämställhet; klass; kön; livsvillkor; Onåd; ras; sexualitet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Denna studies syfte och forskningsfråga är att undersöka och besvara hur J.M. Coetzees roman Onåd kan förstås med utgångspunkt i de intersektionella kategorierna kön, ras och klass samt hur man som pedagog kan tillämpa romanen i den svenska gymnasieskolan för att diskutera och undervisa om jämställdhet och människors lika värde. LÄS MER