Sökning: "makt och kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden makt och kontroll.

 1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
  Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER

 2. 2. SKUGGPANDEMIN: Socialarbetares bild av Covid-19 pandemins konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Liza Englund; Azam Liravian Heidari; [2022-02-14]
  Nyckelord :battered woman; intimate partner violence; Covid-19; isolation; coercive control; Våldsutsatta kvinnor; mäns våld mot kvinnor; Covid-19 pandemin; isolering; makt och kontroll;

  Sammanfattning : The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and other professions recognised the danger of isolation for already vulnerable groups. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning : - En intervjustudie om förskollärares och förskolebarns beskrivningar om barns inflytande och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Wamsler; Matilda Kiander; [2022]
  Nyckelord :Barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; förskolebarn; förskollärare; inflytande; kommunikation; kontroll; maktpositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har två syften. Det första syftet är att undersöka hur förskollärare och förskolebarn beskriver förskollärares förhållningssätt till makt, kontroll samt kommunikation för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. Läker tiden verkligen alla sår? En tolkande studie om upplevelsen av tystnadskultur inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Alice Billing; Tilda Johansson; [2022]
  Nyckelord :Tystnadskultur; medarbetare; chef; tillit; ledarskap; tidigare erfarenheter; makt; grupper; kommunikation; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tystnadskultur är ett alltmer omtalat ämne som är viktigt för individ, organisation och samhälle. Det är av största vikt att förstå de bakomliggande orsakerna till tystnadskultur, för att kunna lösa den problematik som det kan innebära. LÄS MER

 5. 5. Våldets djupa spår - När hans ord blir hennes sanning : En kvalitativ intervjustudie om hur våldet kan påverka våldsutsatta kvinnors självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Ekelöf; Sandra Shamaoon; [2022]
  Nyckelord :self-image; normalization process; identity confusion; development process; the effects of domestic violence; självbild; normaliseringsprocess; identitetsförvirring; utvecklingsprocess; våldets effekter;

  Sammanfattning : Våldsutsatta kvinnor som tagit steget att lämna en destruktiv relation befinner sig i en ständig utvecklingsprocess i relation till sin självbild. Våldets negativa effekter på en individ kan vara mångfaldiga. En våldsutsatt person bär dock ofta en stark tro på en positiv förändring. LÄS MER