Sökning: "makt roller"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden makt roller.

 1. 1. Mellan makt och stöd : En intervjustudie om enhetschefernas upplevelse om makt och stöd i rehabsamta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Anders Palm; Susanne Strobl; [2020]
  Nyckelord :återgång i arbete; ledaregenskaper; sjukskrivning; rehabiliteringsprocess; pastoralmakt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas upplevelser och erfarenheter av rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Som referensram valdes Foucaults teorier om pastoralmakt och governmentality samt liberalism inom governmentality. Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Samverkan ur fritidshemspedagogernas perspektiv : En jämförande studie mellan fritidshem i Danmark och Sverige

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Ritzl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemspedagoger; pedagoger; samverkan; fritidshem; skola; diskursanalys; jämförande studie; fokusgruppsamtal; observationer; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : Samverkan är ett begrepp som ofta dyker upp när det pratas om fritidshemspedagogernas arbete under skoldagen. I denna studie har jag jämfört två fritidshem, ett i Danmark och ett i Sverige, för att se hur samverkan bedrivs. LÄS MER

 3. 3. Att bli en önskvärd samhällsmedlem : Om förskollärares styrning i barns lek

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Wennberg; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskolepersonal; lek; styrning; diskursanalys; makt; normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka föreställningar om leken i förskolan där fokus är förskollärares roll och styrning i leken. Empirin utgår från kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper och individuella intervjuer med förskollärare verksamma i svenska förskolor. Studiens analysarbete bygger på en diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. "Så här kan det ha gått till..." : En komparativ analys av tre läromedel om forntiden ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Geidnert; Jeanette Niemi; [2019]
  Nyckelord :kön; genus; genussystem; könens isärhållande; manlig överordning; makt; könsattribut; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur män och kvinnor representeras i läroböcker för årskurs 1-3 när det gäller forntiden och hur dessa representationer lever upp till riktlinjerna i Lgr11. De frågeställningar som ligger till grund för denna studie är: I vilken utsträckning och i vilka roller och sammanhang förekommer kvinnor och män i läromedel för årskurs 1-3 och Uppfyller representationerna av kvinnor och män de kriterier och ideal som tas upp i värdegrunden i Lgr11?” Frågorna besvaras genom en komparativ analys av tre olika läromedel om forntiden med Thomas Denks (2002) metod som utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Förhandlingar runt köksbordet : en studie om strategier och förhandling kring nyttjande av föräldrapenning  ur ett familjesociologiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arbetsvetenskap

  Författare :Stina Kurkinen; [2019]
  Nyckelord :paid parental leave; equality; negotiation; decision; ascendancy; dependenc; föräldrapenning; jämställdhet; förhandling; beslut; makt; beroendeställning;

  Sammanfattning : In 1974, the Swedish parental insurance, which includes remuneration in the form of parental benefit, has been statutory, and has thus existed for over 40 years. The issue of parental benefit and parental leave has to a large extent been the basis for the discussion on gender equality (Försäkringskassan, 2019). LÄS MER