Sökning: "makt roller"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden makt roller.

 1. 1. Samverkan ur fritidshemspedagogernas perspektiv : En jämförande studie mellan fritidshem i Danmark och Sverige

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Ritzl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemspedagoger; pedagoger; samverkan; fritidshem; skola; diskursanalys; jämförande studie; fokusgruppsamtal; observationer; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : Samverkan är ett begrepp som ofta dyker upp när det pratas om fritidshemspedagogernas arbete under skoldagen. I denna studie har jag jämfört två fritidshem, ett i Danmark och ett i Sverige, för att se hur samverkan bedrivs. LÄS MER

 2. 2. Det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt : En studie om socialarbetares upplevelser av rollkonflikt och makt i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ida Fahlvik; Siri Simonsson Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Authority role; helping role; role conflict. power; control; help; pastoral power; caring power.; Myndighetsroll; hjälparroll; rollkonflikt; makt; kontroll; hjälp; pastoralmakt; hjälpande makt.;

  Sammanfattning : Som socialarbetare behöver man både kunna hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt hjärta. Att drivas av viljan att hjälpa samtidigt som lagar och regler styr stora delar av arbetet kan skapa konflikter i yrkesrollen. Denna uppsats lyfter de splittrade rollerna. LÄS MER

 3. 3. Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Andrea Tjäder; [2019]
  Nyckelord :fysisk kontakt; mästare – lärling; relationellt ledarskap; sångmetodik; sångundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; master – apprentice; physical contact; relational leadership; singing teaching; vocal pedagogy; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. LÄS MER

 4. 4. Kravlöst men krävande En kvalitativ studie om tjejjoursvolontärers uppfattning av sina roller i virtuella möten med stödsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strömberg; iris Grabe; [2018-12-14]
  Nyckelord :tjejjour; systerskap; icke-professionell; anonymitet; feminism; engagemang; medmänniska; gränssättning; makt; frivilligorganisation; volontär;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka volontärers upplevelser av att möta stödsökande över chatt inom en av Sveriges största tjejjourer. Vidare undersöktes volontärernas upplevda syfte och roller samt erfarenheter av mötena. Det empiriska materialet utgjordes av fem semistrukturella intervjuer med fem volontärer inom tjejjouren. LÄS MER

 5. 5. Könsidentitet : Att förstå sin position i familjen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Linder; [2018]
  Nyckelord :gender impact; home environment; gender identity;

  Sammanfattning : The problem I am reporting in this study is concerning the inequalities that is going on between men and women at home and in the family. This study aims at making a literature study on how gender identities affect women and men in the family with a secondary analysis of previous research. LÄS MER