Sökning: "makt teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 702 uppsatser innehållade orden makt teorier.

 1. 1. Lärares syn på tystnadskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Edblad; Daniel Amby; [2023-09-07]
  Nyckelord :Chef; lärare; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Det har påvisats att det finns en tystnadskultur bland lärare i Sverige. Hur den upplevs av lärarna är dock ännu inte klarlagt och syftet med studien är därmed att undersöka hur gymnasielärare i Göteborgsområdet upplever tystnadskultur på deras arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Etiskt ledarskap i offentlig förvaltning - En studie inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonasson; [2023-06-14]
  Nyckelord :Etiskt ledarskap; Offentlig förvaltning; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att med en jämförande ansats undersöka hur chefer respektive medarbetare upplever att det appliceras ett etiskt ledarskap av chefer inom äldreomsorgen, i den valda kommunen. Samt att utröna hur chefer respektive medarbetare anser att etiskt ledarskap främjar verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Vreden, sorgen och maktlösheten : En litteratursociologisk studie av genus och klass i romanerna Björnstad och Störst av allt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elina Ala-Jukuri; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur klass och genus skildras i samtidsromanerna Björnstad av Fredrik Backman och Störst av allt av Malin Persson Giolito. Studien ämnar även att se vilka teoretiska föreställningar om makt, vad beträffar klass och genus, som kan identifieras i romanerna. LÄS MER

 5. 5. Människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : En kvalitativ analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sarah Kristoffersson; Mia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :bipolar disorder type 1; autobiography; bipolar disorder type 2; bipolar disorder and biography; bipolär sjukdom typ 1; självbiografi; bipolär sjukdom typ 2; bipolär sjukdom; biografi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera hur människor med bipolär sjukdom upplever att deras sjukdom påverkar deras livkvalitet. Vårt andra syfte är att analysera hur hur människor med bipolär sjukdom upplever insatserna de mottagit från socialtjänsten och Försäkringskassan. LÄS MER