Sökning: "maktaspekter i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden maktaspekter i socialt arbete.

 1. 1. “Livet vi lever är jettat, därför många vill testa. Jalla, kom testa, ra-ta-ta-ta från en Tesla” : En tematisk och språklig innehållsanalys om gangsterrapens normalisering och uppmuntran av kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nathalie Lundqvist; Olivia Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Gangsta rap; song lyrics; criminality; power; hegemony; objectification of women; Gangsterrap; låttexter; kriminalitet; makt; hegemoni; objektifiering av kvinnor;

  Sammanfattning : The gangsta rap has topped the Swedish music charts in recent years and the controversial message of the music genre has led people in the community to question what the gangsta rap message convey. The purpose of the study is to investigate how a normalization and encouragement of crime are characterized in the contemporary song texts, and how men and women are portrayed in connection with the power aspects of society. LÄS MER

 2. 2. Normkritik och intersektionalitet på socionomprogrammet : Lärares erfarenheter och upplevelser av undervisning om normkritik och intersektionalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Kajsa Hannu; Mari Rehn Lomberg; [2018]
  Nyckelord :Anti-oppressive education; intersectionality; norm; norm criticism; norm critical education; social work education; teaching; teachers; Antiförtryckande undervisning; intersektionalitet; norm; normkritik; normkritisk pedagogik; socionomprogrammet; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att socionomstudenter under socionomutbildningen erhåller kunskap kring de maktaspekter som förekommer i mötet med klienter, kan anses betydande för det sociala arbetets praktik. Undervisning kring normkritik och intersektionalitet tar fasta på just dessa maktaspekter vilket därmed påvisar vikten av goda förutsättningar för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetares status inom psykiatrisk vård - ett konstrueratfenomen?En diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Cajsa Bergqvist; Petra Lindholm; [2017]
  Nyckelord :socialt arbete; psykiatrisk vård; forskning; diskursanalys; systematisk litteratursökning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur socialarbetare inom psykiatrisk vårdframställs i forskning avseende status, anspråk och kompetens. Elva vetenskapliga artiklar harinsamlats med hjälp av systematisk litteratursökning. LÄS MER

 4. 4. Att höras är att synas : En diskursanalys av självbiografiska berättelser och författarnas upplevelser av att vara brukare inom socialt arbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Karlsson; [2013]
  Nyckelord :självbiografi; brukarutvärdering; socialt arbete; kritisk diskursanalys; Åmarks maktromb;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett antal självbiografiska berättelser, utgivna mellan år 1990 och 2013, åskådliggöra diskurser om författares möten med socialarbetare samt att belysa författares tal om sina kontakter med det sociala arbetet. Detta görs utifrån en socialkonstruktionistisk ram och med kritisk diskursanalys samt Klas Åmarks maktromb som analytiska verktyg. LÄS MER

 5. 5. "Då blir det en händelse och inte ett övergrepp". En diskursanalys över hur socialarbetare talar om sina känslor vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lorena Castillo; Maria Lidholm; Ulrika Stenbäck; [2010-09-16]
  Nyckelord :Socialarbetare; Känslor; Sexuella övergrepp; Diskurs;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att diskursanalytiskt undersöka hur socialsekreteraretalar om de känslor de hade vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn och hur de talarom hur de hanterade känslorna. Vi vill undersöka hur de i intervjuerna positionera sig självaoch sina klienter samt maktaspekter knutna till dessa positioner. LÄS MER