Sökning: "maktdimension"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet maktdimension.

 1. 1. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Nyliberal utopi eller estetisk dystopi? -En multimodal kritisk diskursanalys av svenska visionsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Foberg; Gustaf Sand; [2020]
  Nyckelord :Atmosphere; digital visualisation; esthetics; multimodal critical discourse; Estetik; Kiruna; Lund; multimodal kritisk diskursanalys; nyliberalism;

  Sammanfattning : Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decennierna blivit en vanlig typ av platsmarknadsföring. Visionsbilder kallas även för renderingar och är ett slags digitala collage som försöker övertyga publiken om platsens förmåga att fungera. LÄS MER

 3. 3. Batman och Jokern : En dramaturgisk tolkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ylva Lee Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Batman; jokern; hjälte; skurk; tankefigur; idealtyp; symbolisk interaktionism; kommunikation; populärkultur; meningsskapande; symboler; kritisk realism;

  Sammanfattning : Den här studien presenterar Batman och Jokern som meningsskapande tankefigurer hos en samhällelig publik inom rådande kultur. Protagonisten och antagonisten representerar språkliga uttryck och innebörder bortom rollerna som enbart hjälte och skurk. LÄS MER

 4. 4. Batman och Jokern : En dramaturgisk tolkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ylva Lee Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Batman; jokern; hjälte; skurk; tankefigur; idealtyp; symbolisk interaktionism; kommunikation; populärkultur; meningsskapande; symboler; kritisk realism;

  Sammanfattning : Den här studien presenterar Batman och Jokern som meningsskapande tankefigurer hos en samhällelig publik inom rådande kultur. Protagonisten och antagonisten representerar språkliga uttryck och innebörder bortom rollerna som enbart hjälte och skurk. LÄS MER

 5. 5. Makten över lärandet : Lärares uppfattningar om formativ bedömning sett ur ett maktrelationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Pål Christensson; [2017]
  Nyckelord :ansvarighet; bedömning för lärande; fenomenografi; formativ bedömning; lärande; makt; maktrelationer;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur maktrelationerna visar sig i lärares användning av formativ bedömning. En fenomenografisk metod användes för att ta fram en variation av föreställningar kring formativ bedömning. LÄS MER