Sökning: "maktordningar"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet maktordningar.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inomfamiljehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivandeinstitutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sexsemistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i VästraGötalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Konstruktioner av social (o)hållbarhet inom samhällsplaneringen : En kritisk granskning av Norrköping kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Natalie Söderpil Jakauby; Zahra Ahmadi; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; Social sustainability; Power relations; Bacchis critical policy analysis; Intersectionality; Samhällsplanering; Social hållbarhet; Makt; Bacchis kritiska policyanalys; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Att uppnå de tre dimensionerna av hållbarhet är ett av samhällsplaneringens övergripande mål, men trots det har den sociala hållbarheten fått minst uppmärksamhet och sociala aspekter åsidosatts. Samtidigt föreligger det maktstrukturer som ett hinder. LÄS MER

 3. 3. ÄR LÄROBOKEN DISKRIMINERANDE? : En diskursanalys om huruvida en lärobok i samhällskunskap innehåller diskriminerande maktordningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Lejon; Erik Eriksson; [2021]
  Nyckelord :läroböcker; skolans värdegrund; kön; sexualitet; etnicitet; klass; maktordningar;

  Sammanfattning : This paper examines whether Reflex 123, a textbook in social studies for upper secondary school, reflects the fundamental values which are stipulated in The Swedish Curriculum and The Educational Act. The aim is thus to examine whether the textbook is producing, reproducing or maintaining discriminatory power structures relating to the social categories gender, sexuality, ethnicity and social class. LÄS MER

 4. 4. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 5. 5. Den inte så raka vägen : Om kvinnors upplevelser av att röra sig ovanför glastaket i svenskt näringsliv. Om resan dit, maktförhållanden och utestängningar längs med vägen.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Gerdsdorff; [2020]
  Nyckelord :glastak; hegemoniska maktordningar; intersektionalitet; ojämlikhetsregimer och social mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur maktstrukturer påverkar inkludering och exkludering av kvinnor i ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Studien har sökt svar på vilken betydelse identiteter så som kön, klass och etnicitet har för möjligheten att inkluderas inom ledande befattningar i svenskt näringsliv. LÄS MER