Sökning: "maktresursteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet maktresursteori.

 1. 1. I arbetsmarknadsparternas gemensamma intresse: Mellan rationalitet och ideologi : En uppsats om varför kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John-Erik Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; Lönebildning; Arbetsmarknadsrelationer; Mellanklassallians; Politisk ekonomi; Industrial relations.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker varför kollektivavtal utan centralt löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad. Det empiriska materialet utgörs av svar från tjugotre semistrukturerade intervjuer med arbetsmarknadsorganisationer och Medlingsinstitutet. LÄS MER

 2. 2. Två lika fackförbunds olika vägval : den förändrade synen på individuell lönesättning hos Kommunal och Transport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katrina Kidd; [2017]
  Nyckelord :individuell lönesättning; centraliserad lönebildning; decentraliserad lönebildning; motivanalys; maktresursteorin; Varieties of Capitalism.;

  Sammanfattning : I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön och alla löner sätts av arbetsmarknadens parter, det finns en mängd olika modeller för hur lönebildningen kan ske men vanligtvis sker processen genom förhandling och avtal mellan representanter för arbetstagare och arbetsgivare från ett fackförbund och arbetsgivarorganisation. Hur löner sätts och huruvida den sätts på central nivå mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller på lokal nivå mellan arbetsgivare och lokal facklig representant har stor betydelse för alla avlönade arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Strejker och vilda strejkers påverkan på anställningsskyddslagstiftningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Cederholm; Petter Engvall; [2016]
  Nyckelord :anställningsskyddslagstiftning; employment protection legislation; strejker; vilda strejker; olovliga strejker; arbetarrörelsen; fackföreningar; maktresursteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan graden av arbetarrörelsens militans i form av strejker och förändringar i anställningstrygghetslagstiftning. Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt i maktresursteorin vilken vi kopplar till fackföreningsrörelserna och deras påverkan på anställningsskyddslagstiftnigen. LÄS MER