Sökning: "maktresursteorin"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet maktresursteorin.

 1. 1. Tiderna förändras : En statistisk studie om den svenska arbetstidsutvecklingen 1960-2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Robin Landau; [2017]
  Nyckelord :Arbetstid; regressionsanalys; strukturcykler; maktresursteorin;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras den svenska arbetstidens utveckling mellan 1960 och 2014, en tidsperiodsom enligt Schön ungefär motsvarar en strukturcykel. Med hjälp av regressionsanalysundersöks förhållandet mellan den svenska årsarbetstiden och variablerna BNP,arbetsproduktivitet, arbetslöshet och löneandel, för att se vilka faktorer som i högst gradsamverkar med förändrad arbetstid. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmarknadens parters syn på arbetstidsförkortning : En kvalitativ studie om hur sex representanter för svenska arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsförkortning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Hedin; [2017]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; arbetsmarknadens parter; social hållbarhet; förslitningsskador; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts för att se hur sex representanter för arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsförkortning och vilka värderingar som ligger till grund för deras synsätt men även synen på arbetstidsförkortning i relation till förslitningsskador, arbetslöshet, medlemmarnas preferenser samt den ekologiska hållbarheten. Tidigare forskning som har gjorts kring arbetstidsförkortning visar på att majoriteten av arbetstagarna vill ha arbetstidsförkortning hellre än högre lön. LÄS MER

 3. 3. Två lika fackförbunds olika vägval : den förändrade synen på individuell lönesättning hos Kommunal och Transport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katrina Kidd; [2017]
  Nyckelord :individuell lönesättning; centraliserad lönebildning; decentraliserad lönebildning; motivanalys; maktresursteorin; Varieties of Capitalism.;

  Sammanfattning : I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön och alla löner sätts av arbetsmarknadens parter, det finns en mängd olika modeller för hur lönebildningen kan ske men vanligtvis sker processen genom förhandling och avtal mellan representanter för arbetstagare och arbetsgivare från ett fackförbund och arbetsgivarorganisation. Hur löner sätts och huruvida den sätts på central nivå mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller på lokal nivå mellan arbetsgivare och lokal facklig representant har stor betydelse för alla avlönade arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Strejker och vilda strejkers påverkan på anställningsskyddslagstiftningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Cederholm; Petter Engvall; [2016]
  Nyckelord :anställningsskyddslagstiftning; employment protection legislation; strejker; vilda strejker; olovliga strejker; arbetarrörelsen; fackföreningar; maktresursteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan graden av arbetarrörelsens militans i form av strejker och förändringar i anställningstrygghetslagstiftning. Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt i maktresursteorin vilken vi kopplar till fackföreningsrörelserna och deras påverkan på anställningsskyddslagstiftnigen. LÄS MER

 5. 5. Hur fördelas föräldraledigheten vid arbetslöshet? : En kvantitativ studie om hur män och kvinnor fördelar föräldraledigheten när arbetslöshet angetts som främsta skäl till fördelningen.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Salpi Mado; Anna Wilgotson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur män och kvinnor som angett arbetslöshet som främsta skäl till fördelningen av föräldraledighet agerar när det gäller uttaget av ledighet. Våra hypoteser är att de arbetslösa männen förkortar sin ledighet och att de arbetslösa kvinnorna förlänger sin ledighet. LÄS MER