Sökning: "maktstrukturer barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden maktstrukturer barn i förskolan.

 1. 1. ”Vi passar inte bara barn på dagiset” - En kvalitativ undersökning om barnskötares och förskollärares tal om undervisningsbegreppet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Falkman; Emilia Lindh; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; makt; undervisning;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan står inför en revidering som medför ett specificerat fokus på undervisning. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma barnskötares och förskollärares tal om begreppet undervisning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Vi är redan fyra" : En vetenskaplig essä om makt och förhållningssätt i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Olsson; Nina Strömberg; [2017]
  Nyckelord :fri lek; inkludering; exkludering; tillträdesstrategier; maktstrukturer; förskollärarroll; Corsaro; Foucault;

  Sammanfattning : Denna essä inleds med två dilemman som speglar barnet och pedagogen i relation till den fria leken i en förskolemiljö. Den fria leken definierar vi som alla de tillfällen i förskolan som inte är planerade aktiviteter eller rutiner som till exempel vila och matsituationer. LÄS MER

 3. 3. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER

 4. 4. Barn av sin tid? En etnografisk studie om konstruktionen av det kompetenta barnet, ålder och kön i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Alm; [2016-02-12]
  Nyckelord :Förskola; det kompetenta barnet; barnsyn; kön; genus; ålder;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet för föreliggande studie är att undersöka konstruktionen av det kompetenta barnet i förskolans praktik. Mer specifikt riktas fokus mot normativa föreställningar om kön och ålders betydelse för konstruktionen av det kompetenta barnet. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande : En studie om barns perspektiv på sitt eget inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Hagström; Emelie Värnholm; [2016]
  Nyckelord :Demokrati; delaktighet; inflytande; maktstrukturer; barns perspektiv; barnperspektiv och pedagoger.;

  Sammanfattning : Studien undersöker barns perspektiv på sitt inflytande i förskolan och vad inflytande kan innebära för dem. Studien genomfördes genom elva intervjuer på två olika förskolor. Tolkningar av och diskussioner runt resultatet redovisas utifrån John Deweys filosofi om demokrati och utbildning och Loris Malaguzzis teori om det kompetenta barnet. LÄS MER