Sökning: "maktutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet maktutövning.

 1. 1. Vatten som maktutövning - Statliga samarbeten kring gränsöverskridande vattenresurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : State cooperation on transboundary waters is one of our times most crucial challenges to manage as freshwater securitization is the key to human survival, food production and economic growth. State shared water resources are causes of both political tension and territorial disputes. LÄS MER

 2. 2. Att vårda inom rättspsykiatrisk vård : Psykiatrisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellinor Johansson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; hot och våld; psykisk ohälsa; makt; upplevelse;

  Sammanfattning : I den rättspsykiatriska vården vårdas patienter som har begått ett allvarligt brott under inverkan av psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskorna som arbetar med dessa patienter skall både vårda dem men samtidigt ansvara för ett förvar av patienterna efter ett juridiskt domslut. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering inom fritidshemmet : En intervjustudie om fritidspedagogers syn på smågruffandet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matteus Varli; [2019]
  Nyckelord :Conflict management; youth leisure centre; exercise of power; Foucault; qualitative method; Konflikthantering; fritidshem; maktutövning; Foucault; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : This study is about conflicts – or rather the hassle and fuss – that occur between students in a leisure center and assumes how the teachers who works at the center and that I interviewed experience this, and what approaches they choose when dealing with these types of conflicts. The study has a phenomenological approach and is based on a qualitative method with semistructure interviews. LÄS MER

 4. 4. Vems är ansvaret? Ätstörningar och träningsmissbruk - gyms handlingsplaner för drabbade klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Zanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; Ätstörningar; Träning; Policy; Maktutövande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka gyms ätstörningspolicy och aspekten om var gränsen går mellan konsumentens egenansvar i problematiken gentemot gymmets val att som företag ta ett övergripande ansvar för konsumentens välmående. Studien utgörs av fyra olika gyms deltagande genom semistrukturerade intervjuer och mejlade frågeformulär, samt att fem individer som tidigare varit drabbade av ätstörningar svarat på frågeformulär om sin tid som sjuka. LÄS MER

 5. 5. "Likt Homer Simpson kväver Bart" : En kvalitativ studie om maktutövning och maskulinitet i Morgonpasset i P3

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Engstrand; Axel Palm; [2019]
  Nyckelord :Morgonpasset i P3; gender; power; master suppression techniques; radio.; Morgonpasset i P3; genus; makt; härskartekniker; radio.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att identifiera och undersöka olika beteenden i samtalen mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3 för att avgöra hur de manliga och kvinnliga programledarna samt gästerna talar till varandra utifrån ett maskulinitets- och maktperspektiv. Främst undersöks beteenden bestående av maktutövanden, i form av härskartekniker, samt maskulinitet. LÄS MER