Sökning: "malin holm"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden malin holm.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta existentiella frågor som kan vara svåra att besvara : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Jansson; Malin Holm; [2018]
  Nyckelord :conversation; existential; interview; nurse; palliative care; existens; intervju; palliativ vård; samtal; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som är i behov av palliativ vård ökar inom hemsjukvården. Existentiella behov utgör en stor del av den palliativa vården och behöver tillgodoses för att patienter ska kunna känna livskvalité vid livets slut. Sjuksköterskor har en viktig del i att stödja och bemöta patienter i deras existentiella frågor. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsstödjande undervisning för elever i språklig sårbarhet : En studie om 8 lärares kommunikationsstödjande undervisning i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Malin Hennerberg; Eva Holm; [2018]
  Nyckelord :språkstörning; språklig sårbarhet; språkutveckling; språkutvecklande arbetssätt; kommunikationsstödjande undervisning; lärmiljö; lärtillfällen; interaktioner; observationsverktyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Generosistet, rättvisa, empati och moral : - En kvantitativ studie på gymnasielever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Holm; Emma Stillerfelt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användbarhet och nytta med digitala kunskapstest : Inom kommunal utbildningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Louise Holm; Malin Sjölund; [2016]
  Nyckelord :utility; digital knowledge test; educational activities; benefit; användbarhet; digitala kunskapstest; utbildningsverksamhet; nytta;

  Sammanfattning : E-learning växer och får en mer och mer betydande roll i dagens digitaliserade samhälle. Forskarna blev introducerade i ett digitalt kunskapstest som används av 126 kommuner i Sverige för att finna individers rätta studienivå. LÄS MER

 5. 5. För barnens bästa : En kvalitativ studie om förskolepersonals upplevelser av samverkan med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Häggblom; Josefine Holm; [2016]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; förskola; förskolepersonal; förtroende;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagoger samt förskolechefers upplevelser kring kontakten och samverkan med socialtjänsten. Fokus ligger främst på kontakten kring orosanmälningar då förskolepersonal har en lagförd skyldighet att anmäla till socialnämnden när de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. LÄS MER