Sökning: "malin lauren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden malin lauren.

 1. 1. Lansering av en funktionell dryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nyström; Malin Laurén; Kristin Gulliksson; [2010]
  Nyckelord :Funktionella drycker; hälsopåstående; rättvisemärkt; Fair Trade; Vitamin Well; White Tiger; lansering och positionering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lansering av en funktionell dryck på den svenska marknaden Seminariedatum: 2010-01-18 Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Kristin Gulliksson, Malin Laurén och Joakim Nyström Handledare: Christine Blomqvist Nyckelord: Funktionella drycker, hälsopåstående, rättvisemärkt, Fair Trade, Vitamin Well, White Tiger, lansering och positionering Syfte: Vårt syfte är att kunna urskilja faktorer som kan vara viktiga att beakta för företag som vill etablera sig på svenska marknaden för funktionella drycker. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en abduktiv ansats, som används för att finna en slutsats till vårt syfte. LÄS MER

 2. 2. Samhällsengagemang - en strategisk resurs?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristin Gulliksson; Charlotte Kovacs; Malin Laurén; [2010]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; strategiskt samhällsengagemang ; välgörenhet; intressenter; kärnkompetens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Samhällsengagemang - en strategisk resurs? Seminariedatum: Den 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEK591, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Kristin Gulliksson, Charlotte Kovacs, Malin Laurén Handledare: Per-Hugo Skärvad Fem nyckelord: Corporate Social Responsibility, “strategiskt samhällsengagemang”, välgörenhet, intressenter, kärnkompetens Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag i Sverige bedriver samhällsengagemang, hur strategiska de är, samt om det finns möjlighet till eventuella förbättringar som skulle kunna gynna både företag och samhälle Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes. Vidare har det upprättats en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning med hundra respondenter. LÄS MER