Sökning: "malin reidarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden malin reidarsson.

  1. 1. Amorteringskrav och dess effekt på hushållen på den svenska bostadsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Malin Reidarsson; Matilda Gustafson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för de verkliga effekterna av amorteringskrav hos hushållen på den svenska bostadsmarknaden och gällande hushållens förutsättningar i förhållande till bostadsbyte och konsumtionskraft. För att uppnå syftet med denna studie används en kvalitativ metod. LÄS MER