Sökning: "malin sebelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden malin sebelius.

  1. 1. Att arbeta med mångfald - en intervjustudie om chefers syn på mångfaldsfrågor, etnisk diskriminering och rekryteringsprocesser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Malin Sebelius; Ellinor Rylander; [2013-01-10]
    Nyckelord :Mångfald; Rekrytering; Etnisk diskriminering; Sociala kognitiva processer; Magkänsla;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte var att undersöka hur individer i chefsposition arbetar och tänker kring mångfald ur en etnisk aspekt. Studien genomfördes i samarbete med Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Göteborgs Stad. LÄS MER