Sökning: "mallar för dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden mallar för dokumentation.

 1. 1. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Börjesson Skölling; Louise Ragnå; [2019]
  Nyckelord :uppföljning; utvärdering; sociala aspekter; social hållbarhet; kommunal planering; stadsbyggnadsprojekt; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Dagens planering påverkar samhällen och människor i stor utsträckning under lång tid framöver där de visioner och mål som inledningsvis tas fram sätter ramar för det som byggs. Visioner och mål som tas fram skiljer sig dock ofta åt från det faktiska resultatet i den fysiska miljön, inte minst när det kommer till sociala aspekter i den byggda miljön. LÄS MER

 2. 2. Knuffar, assistenter och tilläggsbelopp. En studie av gymnasieskolors dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd ur ett diskursanalytiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helén Johansson; [2018]
  Nyckelord :avreglering; diskursanalys; dokumentation; juridifiering; skolans styrning; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Abstract Ända sedan mitten av 1970-talet har begreppet åtgärdsprogram, för elever i behov av särskilt stöd, funnits med i styrdokumenten för den svenska skolan. Under årens lopp har dock premisserna för den statliga styrningen av skolan varierat. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i produktion : En analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och kostnadseffektivisering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Philip Linnskog; Samuel Tanskanen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; miljö; arbetsmiljö; effektivisering; lönsamhet; digitalisering; ledningssystem; KMA;

  Sammanfattning : För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt dokumenteras. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation eller pedagogisk dokumentation? : En kvalitativ studie om skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Olsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Förskola; Positionering;

  Sammanfattning : Det valda ämnet som undersöks i denna examensuppsats är dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det övergripande syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskol-lärare förhåller sig till skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 5. 5. Metod för konstruktion av lyftredskap

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Maskinteknik

  Författare :Oskar Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Constructions method; CE-marking; lifting accessories; Konstruktionsmetod; CE-märkning; lyftredskap;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på ELE Engineering AB i Borlänge. Rapportens syfte är att utreda och sammanfatta de krav som ställs för att kunna CE-märka lyftredskap inom EU. Rapporten förklarar kraven som ställs enligt maskindirektivet på lyftredskap. LÄS MER