Sökning: "malmö högskola jämställdhet på förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden malmö högskola jämställdhet på förskola.

 1. 1. Möten kring matbordet Hur pojkar respektive flickor bemöts vid måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lilina Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :bemötande; förskola; genus; jämställdhet; pedagoger;

  Sammanfattning : Ett av förskolans uppdrag är att arbeta med genus och jämställdhet. Det står både i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010) och FN:s barnkonvention (unicef.se) att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och att alla har lika rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Om pedagogernas genusarbete i två förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Victoria Berggren; Kicki Lerstorp; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Förhållningssätt; Förskola; Genus; Jämställdhet; Kön; Makt; Miljö; Normer; Pedagog;

  Sammanfattning : Studien går ut på att utveckla en förståelse över och kunskap kring hur pedagogerna bemöter barn, vad pedagogerna har för förhållningssätt, samt vad miljön kan ha för inverkan i de två förskolor som vi har gjort vår studie på utifrån ett genusperspektiv. För att ta reda på det bygger studien på öppna observationer och av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Möten kring matbordet Hur pojkar respektive flickor bemöts vid måltidssituationer Meetings around the dining table How boys and girls are treated during meal situations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lilina Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :bemötande; förskola; genus; jämställdhet; pedagoger;

  Sammanfattning : Ett av förskolans uppdrag är att arbeta med genus och jämställdhet. Det står både i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010) och FN:s barnkonvention (unicef.se) att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och att alla har lika rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Mäns bidrag till ökad jämställdhet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Svensson; [2016]
  Nyckelord :Jämställdhet; Manliga pedagoger; Könsroller; Egenskaper; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskolepersonals syn på vad män kan bidra för och med jämställdheten i förskolan. Den metod som användes för att besvara detta syftet var en kvalitativ intervjstudie. Det användes en intervjuguide med öppna frågor för att intervjua fem anställda på en förskola i Malmö. LÄS MER

 5. 5. "Bilar är för pojkar och dockor för flickor"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus;

  Sammanfattning : I skollagen står det skrivet att jämställdhet är ett begrepp som ingår i värdegrunden. I läroplan för förskolan, Lpfö 98-10 beskrivs jämställdhetsfrågan på så vis att det är förskolans uppdrag att flickor och pojkar har samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). LÄS MER