Sökning: "malmö högskola kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden malmö högskola kandidatuppsats.

 1. 1. Klimatanpassning i svenska kommuner : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Albert Fransson; Eriksson August; [2018]
  Nyckelord :klimatanpassning; översvämning; skyfall; klimatförändring; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. Begreppet klimatanpassning syftar till åtgärder som lindrar negativa effekter av ett förändrat klimat. LÄS MER

 2. 2. Bra kollektivtrafik syns på håll(platsen) : En jämförande fallstudie av busshållplatser längs med linje 5 och linje 8 i Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Oskar Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; trafikplanering; busshållplats; Malmö; buss; fysisk planering; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats utreds kollektivtrafik med fokus på dess utformning. Mer specifikt kommer hållplatsutformning undersökas, förklaras och diskuteras. Undersökningens syfte är att undersöka hur hållplatsers utformning kan bidra till att fler åker med buss när de reser inom staden. LÄS MER

 3. 3. Maktrelationer i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emanuel Toft; Gorm Hyltén-Cavallius; [2017]
  Nyckelord :Makt; Governance; Stadsplanering; Malmö; Blandade upplåtelseformer; Power; Urban planning; Mixed tenure;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna kandidatuppsats behandlar formell och informell maktutövning inom governance-styrd planering. Studien syftar till att undersöka vilka förutsättningar som finns för Malmö stad att implementera en blandning av upplåtelseformer på stadsdelsnivå inom ramen för existerande maktstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Härmed förklarar jag mötet avslutat - En neoinstitutionell studie över strukturförändringen i Malmö pastorat

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Öhman; [2017]
  Nyckelord :Sammanslagningar; neoinstitutionell teori; institutionella logiker; organisationsförändring; strukturförändring; Svenska kyrkan; organisationsstruktur; organisationsteori;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar studera de omfattande strukturella organisationsförändringarna och sammanslagningar i Lunds stift och särskilt Malmös pastorat i Sveriges kyrkan. Uppsatsen kommer att undersöka vilka institutionella logiker som legat bakom diskussionen som ledde till strukturförändringen och försöker visa huruvida strukturförändringen löste de beskrivna problemområdena. LÄS MER

 5. 5. Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Josefin Andersson; Mikaela Brinte; [2017]
  Nyckelord :Formella ledare; Kommunikationsstilar; Retorik; Ethos; Pathos; Logos; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik Undertitel: I en kontext av organisationsförändring Författare: Josefin Andersson och Mikaela Brinte Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp, VT 2017 Nyckelord: Formella ledare, Kommunikationsstilar, Retorik, Ethos, Pathos, Logos, Organisationsförändring Syfte: Syftet är att förklara länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring. Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån ett analysverktyg baserat på befintlig teori om formella ledares kommunikationsstilar vid organisationsförändring samt sammanfattande definitioner av Ethos, Pathos och Logos med utgångspunkt i befintlig forskning inom området organisation och ledarskap. LÄS MER