Sökning: "malm arbetare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden malm arbetare.

  1. 1. Uppföljningssystem för trucktransporter : Utförande på transportavdelningen på Sandvik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

    Författare :Petter Strand; Mattias Malm; [2008]
    Nyckelord :Logistik; Transportlogistik; Uppföljningssystem; Nyckeltal; Mätetal;

    Sammanfattning : För att kunna öka värdet på sina produkter gäller det att logistikservicen är av högsta kvalitet. Det är att leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats, i rätt kvalitet och kvantitet. För att kunna leverera denna service behöver företag ha kontroll på alla delar av tiden det tar att producera varan. LÄS MER