Sökning: "manöverkrigföring"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet manöverkrigföring.

 1. 1. Taktikreglementen i Marinen : Hur har införandet av TRM 1(A) påverkat Marinens syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Mohlin; Max Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Mission-type orders; Manoeuvre warfare; Tactical doctrines; Tactical doctrines; Uppdragstaktik; manöverkrigföring; taktikreglemente; militärteori;

  Sammanfattning : I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings­filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som metod i händelse av fred, kris eller krig. LÄS MER

 2. 2. Nya möjligheter med Blue Force Tracking : En undersökning av förhållandet mellan teknik och doktrin i det sociotekniska samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Nylander; [2019]
  Nyckelord :Blue Force Tracking; Friendly Force Tracking; human factors; manoeuvre warfare; mission command; military doctrine; technology; sociotechnical systems; Blue Force Tracking; Friendly Force Tracking; doktrin; human factors; manöverkrigföring; sociotekniskt system; teknik; uppdragstaktik;

  Sammanfattning : Blue Force Tracking (BFT) är en term för system som lokaliserar och övervakar egna militära förband inom operationsområdet. Ett potentiellt användningsområde för BFT är som hjälpmedel för förbättrad förmåga till eld och rörelse. LÄS MER

 3. 3. Att vinna det fria kriget : En teoriutvecklande studie av ett omtalat men outforskat doktrinärt begrepp

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Strategic interaction model; Fria kriget; gerillakrigföring; landkrigföring; manöverkrigföring indirekt metod; terräng; svag; stark;

  Sammanfattning : Det fria kriget är ett doktrinärt begrepp som beskriver hur svaga avskurna reguljära förband ska genomföra sin krigföring. Det finns ingen entydig teori som kan förklara vad som leder till framgång i denna form av krigföring då den teoretiskt ligger mellan forskningsområdena landkrigföring och små krig. LÄS MER

 4. 4. Hur kan kombinerade vapen bidra till framgång på den operativa nivån? : En teoriprövande fallstudie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; kombinerade vapen; gemensamma operationer; operationskonst;

  Sammanfattning : Forskare är överens om att kombinerade vapen bidrar till framgång i krig. Det finns däremot en motsättning då många menar att teorin om kombinerade vapen främst är giltig på taktisk nivå och färre som menar att kombinerade vapen kan återfinnas på alla krigföringsnivåer. LÄS MER

 5. 5. Uppdragstaktikens relevans för ledning av sjöstridskrafter : Ledningsfilosofi ur ett småstatsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Preiholt; [2017]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; manöverkrigföring; doktrin; ledning; sjöstrid; taktik; idékritik;

  Sammanfattning : För att en ledningsfilosofi ska vara relevant för marin stridsledning måste den vara optimerad förhantering av ovisshet, förmåga till ett effektivt första eldöppnande och medge förutsättningar föratt därefter fortsätta striden.Studien genomfördes för att splittringen mellan förespråkare av centraliserad- och decentraliseradledning gör det meningsfullt att studera uppdragstaktikens relevans och tillämpning för nutidasjöstridskrafter. LÄS MER