Sökning: "manageability"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet manageability.

 1. 1. Varför fortsätter jag? : En kvalitativ studie med salutogen ansats om varför lärare stannar i professionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustav Svensson; Edvin Ramos Lundin; [2024]
  Nyckelord :Salutogenic theory; Sense of Coherence; teachers; teacher attrition; teacher retention.; Salutogen teori; Känsla av Sammanhang; lärare; läraravgångar; behålla lärare.;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur lärare beskriver sin arbetssituation och vad som motiverar dem att stanna i professionen. Studien syftar också till att undersöka hur lärarna själva beskriver eventuella problem i sitt arbete och hur de hanterar dessa problem. LÄS MER

 2. 2. Arbetet bakom meningsfulls idrott och hälsa lektioner : En kvalitativ studie om lärares arbete för att skapa en känsla av sammanhang hos elver i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Stella Diaz Stenlund; Elin Nilsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim and research questions The purpose of the study is to investigate how teachers in the subject of physical education and health work to create a learning environment where students feel well and have a sense of coherence. -       How do teachers in physical education and health promote a sense of coherence among students? -       How do teachers incorporate the concepts of manageability, meaningfulness, and comprehensibility in their teaching?   Method The analysis is based on five semi-structured interviews, employed thematic analysis to identify patterns and relationships related to the purpose and research questions. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 4. 4. Gemenskapens betydelse för att stärka känslan av sammanhang på arbetet : En kvalitativ studie om upplevelsen av känslan av sammanhang på ett detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Ax; Stina Grek; [2023]
  Nyckelord :Sense of coherence SOC ; Comprehensibility; Manageability; Meaningfulness; Antonovsky; Values; Fellowship; Health promotion; Health and well-being at work; Sense of coherence at work; Känsla av sammanhang KASAM ; Begriplighet; Hanterbarhet; Meningsfullhet; Antonovsky; Värdering; Gemenskap; Hälsofrämjande; Hälsa och välbefinnande på arbetet; Känsla av sammanhang på arbetet;

  Sammanfattning : För att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatser börjar ett perspektiv på arbetsmiljöarbete gå från att fokusera på vad som gör människor sjuka, till att fokusera på vad som gör människor friska. Ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete har därmed börjat att växa fram som innebär att utveckla, möjliggöra och bevara det som fungerar bra på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Tandhygienisters arbetssätt och välmående under Covid-19 : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ayda Jafari; Salina Ly; [2023]
  Nyckelord :Qualitative Study; mental health; sense of coherence; Covid in dental care; Kvalitativ studie; mental hälsa; känsla av sammanhang; Covid i tandvården;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Covid-19 var ett nytt fenomen i samhället och har medfört nya erfarenheter och upplevelser inom vårdrelaterade yrken. Genom att ta del av tandhygienisternas upplevelser i arbetet under pandemin erhålls ökade kunskaper om Covid-19 inom tandvården. Detta medför en förbättrad förståelse inför framtida pandemier. LÄS MER