Sökning: "manager’s perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 1328 uppsatser innehållade orden manager’s perspective.

 1. 1. Den hemtrevliga arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas vid hemarbete utifrån ett chefsperspektiv, vilka hälsoeffekter hemarbete kan resultera i och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas framgångsrikt i framtiden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Philip Nilsson; Jesper Sandström; [2022]
  Nyckelord :systematiskt arbetsmiljöarbete; organisatorisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; hemarbete; hybridarbete; kommunikation; hälsa; chef;

  Sammanfattning : The study aims to depict how systematic work environment management can be conducted during remote work. Furthermore, the study aims to present what health effects which can follow due to remote work and how the systematic work environment management can be conducted effectively during remote work. LÄS MER

 2. 2. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 3. 3. Känsla av stöd : - Ett salutogent perspektiv på hur enhetschefer inom socialtjänsten upplever stöd i relation till hanteringen av uppdraget som enhetschef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jannika Kristensson; Nathalie Fagercrantz; [2022]
  Nyckelord :social work; social services; first-line manager; support; KASAM; socialt arbete; socialtjänst; enhetschef; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande enhetschefer i socialtjänstens arbetssituation och hur de själva upplever den är begränsad, varpå ytterligare studier behövs. Studiens syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av stöd i sitt chefskap inom socialtjänsten, samt vilken inverkan det har på upplevelsen av att kunna hantera sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. “Det är en utmaning att få kommunens styrsystem anpassade till det tillitsbaserade arbetssättet.” : Utmaningar och möjligheter i tillitsbaserad styrning och ledning ur ett chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Anita Hansson; Helene Järlesjö; [2022]
  Nyckelord :Trust-based governance and leadership; leadership; leadership in public sector; comprehensive governance; governance in public sector; Tillitsbaserad styrning och ledning; ledarskap; ledarskap i offentlig sektor; omfattande styrning; styrning i offentlig sektor;

  Sammanfattning : Tillitsbaserad styrning och ledning har på senare tid kommit att få en framträdande roll i Svenska kommuners styrning. Idag säger de flesta chefer inom offentlig verksamhet att de leder med tillit oavsett tidigare erfarenheter eller personlig ledarstil. LÄS MER

 5. 5. Att ta vara på “upward feedback” i verksamheter : En kvalitativ intervjustudie om chefers användning av feedback från medarbetare för att utveckla verksamhet och ledarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Hanna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Upward feedback; feedback-seeking behavior; feedback culture; trust in leadership; leadership communication; workplace learning; upward feedback; feedback-sökande beteende; feedback-kultur; tillit i ledarskap; ledarskap och kommunikation; lärande i arbete;

  Sammanfattning : Forskning om feedback har länge haft ett stort fokus på traditionell feedback inom organisationer, som sker från chef till medarbetare, och det har inte funnits ett lika starkt intresse för att studera feedback från medarbetare till chef, så kallad “upward feedback”, vilket gör det relevant att öka förståelsen inom detta område. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur chefer använder feedback från medarbetare för att leda och utveckla verksamheten och sitt eget ledarskap. LÄS MER