Sökning: "manager communication"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade orden manager communication.

 1. 1. Cross-cultural Project Management and Intercultural Communication Competencies in Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dalia Rosa; Dzhumakhon Karimov; [2018]
  Nyckelord :Culture; Project Management; International Project Management; Cross-cultural Project Management; Intercultural competencies; Intercultural communication; Multicultural teams; Non-profit Organizations; NPO.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to contribute to the knowledge on Cross-cultural Project Management. The concept of culture brings a huge complexity to this study, since there are no conventions about its definition and the concept continues to be on debate. LÄS MER

 2. 2. Den upplevda kommunikationen under en omorganisering utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingela Nilsson; Malin Öqvist; [2018]
  Nyckelord :communication; management; manager; co-workers; reorganization; notices; lay off; kommunikation; ledning; chef; medarbetare; omorganisering; varsel; uppsägning.;

  Sammanfattning : Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. LÄS MER

 3. 3. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 4. 4. Arbetsledarrollen idag : En fallstudie av arbetsledarrollen på ett stort entreprenadföretag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josefine Nyberg; Linda Rigby; [2018]
  Nyckelord :Foreman; middle manager; construction management; communication; Arbetsledare; mellanchef; kommunikation; byggprojektledning;

  Sammanfattning : Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den med hjälp av digitalisering och ny teknik. LÄS MER

 5. 5. Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Olsson; Lena Moberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Communication styles; Managers in the PR-industry; Man and woman as a manager.; Kommunikation; Kommunikationsstilar; Chefer i PR-branschen; Man kvinna som chef;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. LÄS MER