Sökning: "manliga könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden manliga könsroller.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Genus och stereotyper i Mumindalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amalia Hallin Dahl; [2021]
  Nyckelord :barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. LÄS MER

 3. 3. Krav och resurser ur ett genusperspektiv : en studie och sociala strukturer och mellanchefers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :social structure; gender; division of labor; demands; control; social support; work related health; sociala strukturer; genus; arbetsdelning; krav; kontroll; stöd; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : I en granskning av kvinnorsoch mäns arbetsvillkor framgår att för höga krav och begränsade resurser bidrar till sämre psykisk och fysisk hälsa. Kunskapsläget rörande specifikt kvinnor och män, inom specifika branscher ärdockrelativt oklart. LÄS MER

 4. 4. Genusrollers framställning i barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Bolin; Lotten Jonsson; [2021]
  Nyckelord :genusroller; genus; barnlitteratur; egenskaper; könsroller;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur karaktärers egenskaper framställs i barnlitteratur och då specifikt egenskaper kopplade till genus. Den behandlar hur könsroller framställs i form av manligt och kvinnligt. Vidare diskuteras hur dessa framställningar kan komma att påverka barns skapande av genusidentitet. LÄS MER

 5. 5. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En studie om hur genus framställs i fem svenska bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Angela Ragnvaldsson; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; könsroller; normer; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor/flickor och män/pojkar framställs i fem vanligt förekommande bilderböcker som används vid högläsning för barn mellan tre och sex år. Tidigare forskning har påvisat att stereotypa könsroller är överrepresenterade inom barnlitteraturen och att manliga huvudkaraktärer dominerar över kvinnliga karaktärer. LÄS MER