Sökning: "manliga och kvinnliga aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden manliga och kvinnliga aktiviteter.

 1. 1. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. En skolvärld med en genusmedvetenhet : En kvalitativ textanalys av tre läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Vilhelmsson; Angelica Örvander; [2020]
  Nyckelord :Värdegrund; Läroplan; Läromedelsanalys; Kön; Genus; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3 ger uttryck för en genusmedvetenhet.Frågeställningarna: Hur beskrivs och uttrycks flickor/kvinnor respektive pojkar/män i texten? På vilket sätt visas normföljande- och normbrytande inslag i texten?Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med analysverktyg och fördjupningsfrågor, som metod för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Feminint, maskulint eller könsöverskridande? - En studie om könsstereotyper i svenska filmer för barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Johansson; Julia Kron; [2020]
  Nyckelord :Film; Förskola; Genus; Könsnormer; Könsroller; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Med digitaliseringens framträdande roll i förskolan har film blivit ett användbart verktyg i den pedagogiska verksamheten. En fråga att ställa i sammanhanget är därmed om pedagoger uppmärksammar genus i valet av barnfilmer såväl som det görs i valet av barnböcker? Syftet med denna studie är att analysera könsnormer som framträder i filmer, serier och videoklipp som visas i förskolan. LÄS MER

 4. 4. En skolvärld med en genusmedvetenhet : En kvalitativ textanalys av tre läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Vilhelmsson; Angelica Örvander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3 ger uttryck för en genusmedvetenhet. Frågeställningarna: Hur beskrivs och uttrycks flickor/kvinnor respektive pojkar/män i texten? På vilket sätt visas normföljande- och normbrytande inslag i texten? Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med analysverktyg och fördjupningsfrågor, som metod för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Den stora oordningen- en kritisk diskursanalys av hur genus framställs i historieläroböcker för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenni Christensen Stergianou; [2019]
  Nyckelord :genussystem; historia; kritisk diskursanalys; läroböcker;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att belysa hur genus framställs i tre utvalda historieläroböcker för årskurs 4–6 i kapitlen om medeltiden. Utifrån mitt syfte har jag velat analysera hur genussystem reproduceras i läroböcker för historia. LÄS MER