Sökning: "manligt och kvinnligt skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden manligt och kvinnligt skolan.

 1. 1. ADHD ur ett genusperspektiv - en studie om lärares och specialpedagogers perspektiv mellan flickor och pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anastasia Dariou; Lovisa Engberg; [2022]
  Nyckelord :ADHD; genus; samhällets normer; extra anpassningar; särskilt stöd; lärare specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar kunskaper som lärare och specialpedagoger besitter om könsskillnader och hur de påverkar diagnosen ADHD. Studien visar att lärare och specialpedagoger har god kunskap när det gäller att bemöta elever med ADHD under skoltid, samt stödinsatser utifrån individens behov. LÄS MER

 2. 2. ELEVERS LITTERATURINTRESSE : En fråga om genus?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ann Bäckström; [2021]
  Nyckelord :läsning; skönlitteratur; motivation; genus; samhällsnormer; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med min studie har varit att undersöka om det är möjligt att upptäcka faktorer kopplade till samhällets genusnormer inom ett läsprojekt i år 7-9 vid en norrbottnisk högstadieskola. Projektet initierades då lärarna i svenska vid skolan upplevde ett växande motstånd till romanläsning bland eleverna. LÄS MER

 3. 3. Lärarens upplevelser av arbete med genus och jämställdhet i klassrummet : lärarens roll för arbete med värdegrunder i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Elin Kaijser; [2020]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; värdegrund; patriarkala maktstrukturer; didaktiska modeller;

  Sammanfattning : Människor har genom alla tider behandlat varandra olika och haft olika uppfattningar om hur vi bör uppträda och bete oss utifrån kulturella och social föreställningar om genus. De normer och föreställningar som finns kring manligt och kvinnligt begränsar både flickor och pojkar såväl inom skolan som utanför. LÄS MER

 4. 4. En folkhögskola för alla? : En studie om Sunderby folkhögskola mellan 1896-1950 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Essi Hentilä; [2020]
  Nyckelord :Sunderby folkhögskola; Yvonne Hirdman; genus; genussystem; samskola;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att ur ett genusperspektiv analysera likheter och skillnader i fördelningen mellan kvinnor och män och undervisningen på Sunderby folkhögskola mellan läsåren 1896-1950. Sunderby folkhögskola valdes på grund av att det var den första folkhögskolan som var en samskola i Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. ”Efter dansen tackar man varandra och pojken följer sedan flickan till hennes plats” : En innehållsanalys av genusframställning om kvinnor och män i läroböcker från åren 1988, 1999 och 2012 i ämnet idrott och hälsa för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Magnus Johansson; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; läromedel; genus; kön; diskurs;

  Sammanfattning : Idag och historiskt talar mycket för att undervisningen i ämnet idrott och hälsa har i präglats av stereotypiska och traditionella könsmönster. Samtidigt tycks det ha varit svårt för lärare att bedriva en undervisning som lever upp till både skolverkets och ämnets mål om att motverka just stereotypiska och traditionella könsmönster. LÄS MER