Sökning: "manligt och kvinnligt skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden manligt och kvinnligt skrivande.

 1. 1. Föreställningar om det kvinnligt respektive manligt kodade språket : En kritisk diskursanalys av läromedel för Svenska 1 på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Språk; kön; genus; genussystem; läromedel; kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka föreställningar om språk och kön som synliggörs i utvalda läromedel för Svenska 1 på gymnasiet, samt vilka värderingar om könsstereotyper som förmedlas. Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen kunde tre teman utläsas och analyseras: det manliga språket som norm, könsstereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt samt normbrytande diskurs. LÄS MER

 2. 2. Vem bär kostym? : en studie i litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anna Lindh; [2021]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; normkritisk pedagogik; queerteori; Kostym”; värdegrund; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor i litteraturundervisningen. LÄS MER

 3. 3. SEXOLEKT I JOURNALISTIKEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andreas Varas; Moa Strand; Oskar Hvass; [2018-09-05]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gender; media; Kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to evaluate how the extensive language research concerningmasculine and feminine textual production in general applies to the less extensive researchedjournalistically produced material. We also evaluated whether and how this derives from andapplies to gender studies regarding men and women as socio-cultural structural beings, wheremen are seen as the norm and women porters to the norm - a gender contract. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste" : Det kvinnliga medborgarskapets och författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Krantz; [2013]
  Nyckelord :Birgitta Stenberg; Kärlek i Europa; Queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har dels varit att undersöka Kärlek i Europa utifrån frågan om kvinnligt medborgarskap förstått som en normerande livslinje. De karaktärer som Birgitta bebodde världen med i Stockholm har studerats som exempel på hur det kvinnliga medborgarskapets livslinje etableras som den väg Birgitta förväntas vandra. LÄS MER

 5. 5. Är texten skriven av en kvinna eller av en man? : Uppfattningar om skönlitterär text ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingeborg Dahlqvist; [2013]
  Nyckelord :sociolingvistik; genus; könsstereotyper; skriftligt språkbruk; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det är möjligt för undersökningens informanter att avgöra textförfattares kön baserat på anonyma skönlitterära textutdrag samt att ta reda på hur informanterna avgör detta. Undersökningen består av två delar. LÄS MER