Sökning: "mans normer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mans normer.

 1. 1. Mäns erfarenheter av depression och mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Kelly; Diana Machmudova; [2019]
  Nyckelord :Depression; Interpersonella relationer; Kommunikation; Män; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Depression är ett folkhälsoproblem som ökar globalt och i Sverige. Sjukdomen uppfattas enligt genusmedicinska forskare som en kvinnlig sjukdom och diagnostiseras utifrån patientens känslomässiga symtom. Det har dock visat sig att symtomen för depression kan skilja sig åt mellan könen. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill inte att du tafsar på mig" : En kvalitativ innehållsanalys av Instagram-inlägg från #MeToo och #IHave

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Hill; Emma Bratt; [2018]
  Nyckelord :Metoo; Ihave; Hashtag feminism; Genus; Multimodal kritisk diskursanalys; Sexuella trakasserier ;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att undersöka hur män och kvinnor framställs i Instagram-inlägg under #MeToo och #IHave. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur kön framställs när människor delar inlägg under hashtags och se hur dessa förhåller sig till och/eller utmanar rådande maktstrukturer. LÄS MER

 3. 3. Afghanska elevers resa genom utbildning : En kvalitativ studie om afghanska nyanlända mäns möte med svenska gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Laith Hekmat; Robin Van Tran; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; social reproduktion; andrafiering; gymnasieskolan; afghanska elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända afghanska mäns bakgrund har påverkat deras skolkarriärer i Sverige, genom att använda kvalitativa intervjuer med sex afghanska elever. De berättar i retrospektiv om erfarenheterna och kapital i hemlandet och tiden som nyanländ på gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. ”Jag visar hellre att jag blir arg än att jag blir ledsen” : En studie om hur normer om manlighet påverkar unga mäns syn på män med depression

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Jones Nyberg Jasmine; Ariema Ogbe; [2017]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; stigma; men; depression; depressive symptoms; Hegemonisk maskulinitet; stigma; män; depression; depressiva symtom;

  Sammanfattning : Forskning visar att män är mindre benägna att söka hjälp för sin psykiska ohälsa och att normer för hur en man ska vara ligger bakom deras ovilja att söka professionell hjälp. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka om och på vilket sätt maskulinitetsnormer påverkar unga mäns föreställningar kring depression och depressiva symtom bland män. LÄS MER

 5. 5. Leda som en lär? En kvalitativ studie om en man och en kvinna i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sophia Romée Jannert; Ida Svahn; [2017]
  Nyckelord :Ledare; könsroller; könsnormer; manligt; kvinnligt; identitet och fantasi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur en man respektive en kvinna beskriver sina ledaregenskaper och ledarstilar jämfört med vad de faktiskt gör i praktiken. För att besvara syftet har vi utgått från följande frågeställningar: hur överensstämmer en mans och en kvinnas beskrivningar om sina ledaregenskaper och ledarstilar med vad de gör i praktiken samt hur en man och en kvinna i ledarpositioner påverkas av normer om hur manliga och kvinnliga ledare bör vara? Den här studien har utgått från en kvalitativ metod där två semistrukturerade intervjuer samt en och en halv arbetsdags observation genomfördes per respondent för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER