Sökning: "mansdominerad bransch"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden mansdominerad bransch.

 1. 1. Faktorer som påverkar kvinnors karriärmöjligheter inom revisionsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Nathalie Björklund; Amanda Bellander; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor; revision; revisionsbranschen; karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Sverige anses idag vara ett av de mer jämställda länderna i världen men trots detta finns det fortfarande skillnader mellan män och kvinnors karriärmöjligheter. Tidigare forskning menar att kvinnor haft svårt att göra karriär, speciellt inom revisionsbranschen, då det är en bransch som gjort sig känd för att vara mansdominerad. LÄS MER

 2. 2. Att sticka ut i en mansdominerad bransch : - En kvalitativ studie om kvinnors karriärmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linn Forssander; Wilma Henriksson; Stina Bayard; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur det är att vara ung kvinna i en mansdominerad bransch och vad det har för betydelse för deras karriärmöjligheter. Frågeställningar Hur beskriver unga kvinnor sina karriärmöjligheter i en mansdominerad bransch? Vilka hinder ser unga kvinnor att det finns i en mansdominerad bransch? Metod En kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats användes för att kunna besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever egentligen män kvinnligt ledarskap? : En intervjustudie om föreställningar om kvinnligt ledarskap utifrån manliga anställda i mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia From; Alma Hovbjer; [2022]
  Nyckelord :Female leadership; man-dominated workplace; attitudes;

  Sammanfattning : Research shows that women face a lot of obstacles in working life, but how do male employees really view female leadership? The purpose of this study is to investigate what beliefs and experiences men in a male-dominated industry have of female leadership. A deeper understanding wants to be reached about why male employees have beliefs about female leadership. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation eller resultat : En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender; leadership; organizational culture; stereotypes; manufacturing industry; Kön; ledarskap; organisationskultur; stereotyper; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. LÄS MER

 5. 5. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Littorin Ferm; Camilla Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Equality; women; employment; identity; male dominated organizations; Jämställdhet; genus; kvinnor; anställning; mansdominerad organisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. LÄS MER