Sökning: "mansdominerad organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden mansdominerad organisation.

 1. 1. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Littorin Ferm; Camilla Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Equality; women; employment; identity; male dominated organizations; Jämställdhet; genus; kvinnor; anställning; mansdominerad organisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Är sexuella trakasserier någonting man får tåla på en mansdominerad arbetsplats? - En kvalitativ fallstudie om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Malmberg; Elin Pankalla; [2021]
  Nyckelord :sexual harassment; culture of silence; preventive; sexual harassment at the workplace; reporting; sexuella trakasserier; tystnadskultur; förebyggande; sexuella trakasserier på arbetsplatsen; och anmälningar.;

  Sammanfattning : Sexual harassment is considered a societal problem today. It is indispensable that both societyand organizations start to acknowledge and work more preventively in order to reduce sexualharassment. Organizational culture significantly impacts the way sexual harassment isperceived in the workplace. LÄS MER

 4. 4. “Alla blev bedömda på precis samma premisser” : En kvalitativ undersökning om kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hammarlund; Camilla Engström; [2021]
  Nyckelord :Gender; identity; organizational culture; male-dominated organization; officer; Genus; identitet; organisationskultur; mansdominerad organisation och officer;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker hur tio kvinnor upplever att studera och arbeta på en mansdominerad arbetsplats, Försvarsmakten, ur ett genusperspektiv. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur beskriver och upplever kvinnliga kadetter normer och värderingar inom organisationskulturen, ur ett genusperspektiv? Hur bidrar organisationskulturen till kvinnornas identitetsskapande i relation till de genusdiskurser som förs fram i Försvarsmakten? Hur formulerar de kvinnliga kadetterna sin yrkesidentitet ur ett genusperspektiv? Syftet med studien är att synliggöra genusdiskurserna inom militära arbeten då de ofta saknas. LÄS MER

 5. 5. Arbete och hantering av sexuella trakasserier utifrån ett lednings- och medarbetarperspektiv : En fallstudie utifrån en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mathilda Lundgren; Linn Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sexual harassment; organizational culture; leadership; Sexuella trakasserier; organisationskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett brett samhällsproblem där kvinnor är mer drabbade än män. Tidigare undersökningar som gjorts visar att 36,3 procent av kvinnorna och 7,1 procent av männen uppger att de blivit sexuellt trakasserade någon gång i sitt yrkesliv. LÄS MER