Sökning: "mansnorm"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet mansnorm.

 1. 1. Konsten att skilja mellan förövaren och dennas handlningar : En kvalitativ forskningsstudie om yrkesverksammas arbete med förövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Kolbert; Magdalena Koraish; Anna Ottander; [2022]
  Nyckelord :Violence in close relationships; men s violence against women; treatment work; gender; power; masculinity; male norm; male ideal; stigmatization; Sweden.; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; behandlingsarbete; genus; makt; maskulinitet; mansnorm; mansideal; stigmatisering; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de yrkesverksammas perspektiv på det behandlingsarbete de utför med män som utövat våld i nära relation. Genom studien undersöktes även vilka incitament som yrkesverksamma ansåg vara verksamma respektive mindre verksamma för förövarnas hjälpsökande. LÄS MER

 2. 2. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna i männens värld : En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Malm; Filip Olsson; Emma Stillerfelt; [2021]
  Nyckelord :Male dominated occupations; male dominated industry; gender segregation; gender equality; female; male; career obstacles; career development; Mansdominerat yrke; mansdominerad bransch; könssegregering; genus; jämställdhet; kvinnor; män; karriärmässig utveckling; karriärhinder; mansnorm; sexism; organisationskultur;

  Sammanfattning : Titel: Att vara kvinna i männens värld- En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken Frågeställning: Vilka karriärhinder upplever kvinnor inom mansdominerade yrken?  Syfte: I följande arbete ämnar vi identifiera hinder för karriärmässig utveckling för kvinnor inom  mansdominerade yrken, för att skapa förutsättningar för organisationer att bygga bort dessa hinder.  Metod: Studien har en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Han, hon eller hen? : En genusanalys av den muslimska kvinnans roll i gymnasieskolans religionsundervisningsmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Rönnqvist; Emelie Roslund; [2020]
  Nyckelord :Genus; läromedelsanalys; islam; religionsvetenskap; jämställdhet; jämlikhet; integration; mångfald; styrdokument; interkulturellt lärande;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer den muslimska kvinnans ställning i religionsundervisningens läromedel i gymnasieskolans att granskas ur ett genusperspektiv. För att studera detta kommer den generella bilden av kvinnans status som troende muslim i det svenska samhället att belysas. LÄS MER

 5. 5. I fotbollen får mannen slå tillbaka : En historisk studie av den sociala kulturens förändring inom fotbollen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Mandella Bjerking; [2019]
  Nyckelord :mansforskning; religionsvetenskap; religionshistoria; fotboll; fotbollshistoria; maskulinitet; mansideal; machokultur; sekularisering; industrialisering; faderskap; mansfostran;

  Sammanfattning : Detta är en historisk litteraturstudie av en förändring i Sveriges mansideal under sekelskiftet. Författaren har uppmärksammat en destruktivitet i dagens sociala manskultur inom fotboll och annan lagsport, där en exkluderande och våldsfrämjande mansnorm råder. LÄS MER