Sökning: "manuell sökning"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden manuell sökning.

 1. 1. Det matematiska samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Berntsson; Therese Brag; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; taluppfattning; matematiskt samtal; representationer; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Ett teoretiskt perspektiv som haft stor betydelse för svensk skola och dess pedagogiska inriktning är Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social interaktion i undervisningen (Säljö 2017). Trots detta har traditionellt sett matematikundervisningen i svenska klassrum utgått från läroböcker och enskilt arbete (Drath 2011). LÄS MER

 2. 2. Framtidens statistikundervisning? : En studie om informella statistiska inferenser samt informella inferentiella resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Informell statistisk inferens; informella inferentiella resonemang; statistik; statistiskt tänkande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar delvis till att undersöka vilka positiva effekter som informella statistiska inferenser (ISI) samt informella inferentiella resonemang (IIR) kan tänkas ha på utvecklandet av elevers statistiska tänkande och delvis på hur ISI och IIR definieras och används inom forskning i statistikundervisning. Databaserna ERIC och Unisearch, samt en viss del manuell sökning, användes för att systematiskt välja ut de artiklar som används i rapporten. LÄS MER

 3. 3. Digital läsning och läsförståelse : En systematisk litteraturstudie om elevers digitala läsning och behov av undervisning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Appert; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; digital tools; digital reading; traditional reading and reading instruction.; Läsförståelse; digitala verktyg; digital läsning; traditionell läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vad aktuell forskning har kommit fram till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och digital läsning och hur läsförståelsen hos grundskoleelever kan stödjas och utvecklas vid läsning på skärm. Materialet i studien bygger på 11 publikationer som tagits fram genom databassökning och manuell sökning via referenslistor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Natalie Johnsson; Moa Peedu; [2020]
  Nyckelord :Communication; Experience; Nurse; Perception; SBAR; Erfarenhet; Kommunikation; SBAR; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ineffektiv och bristande kommunikation är den främsta bidragande faktorn till vårdskador. Standardiserad kommunikation resulterar i förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalité. En väl beprövad kommunikationsmodell är SBAR, situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. LÄS MER

 5. 5. Vuxna Närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadin Charif; Amina Isse; [2019-08-16]
  Nyckelord :End-of-life care; experience; family members; hospital; next-of kin; palliative care and perception;

  Sammanfattning : Introduktion Närstående utgör en central del i den palliativa vården, där en individ med en obotlig sjukdom oftast har en stor inverkan på de närståendes hälsa och vice versa. Dock är det vanligt att närstående huvudsakligen betraktas som patientens stödsystem snarare än individer med egna behov av stöd, vilket kan leda till att utrymme inte ges till den egna sorgeprocessen. LÄS MER