Sökning: "marginaldata"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet marginaldata.

  1. 1. Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för byggnader - Jämförelse av klimatpåverkan från olika isoleringsmaterial och energisystem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

    Författare :Frida Görman; Madeleine Tham Johansson; [2019]
    Nyckelord :Bokförings-LCA; konsekvens-LCA; energisystemanalys; marginaldata; klimatpåverkan från isolering; Tidstegsmetoden; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Dagens samhälle står inför en stor klimatutmaning vilket ställer höga krav på alla branscher, inte minst bygg- och fastighetsbranschen. Byggnader och lokaler står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändningen där 60 % går till uppvärmning. LÄS MER