Sökning: "marginalisering teori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marginalisering teori.

 1. 1. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Frivilligt tvångsarbete : Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Rubensson; [2018]
  Nyckelord :forced labor; human trafficking; exploration; marginalization; Chowdury; ECtHR; ethics; political philosophy; five faces of oppression; workers right; tvångsarbete; trafficking; exploatering; marginalisering; folkrätt; Chowdury; ECtHR; etik; politisk filosofi; fem ansikten av förtryck; arbetares rättigheter;

  Sammanfattning : Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett mål om tvångsarbete där de klargjort att en arbetsrelation kan utgöra tvångsarbete även om arbetaren initialt accepterat arbetsvillkoren om det finns exploaterande element. I uppsatsen används idé- och argumentationsanalys för att analysera domslutet genom applicering Iris Marion Youngs teori om fem ansikten av förtryck för att utröna om domstolens argumentation uppnår en nivå av moral i linje med teorin. LÄS MER

 3. 3. Förekommer könssegregering vid högre militär utbildning?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Karin Törnblom Franzén; [2018]
  Nyckelord :Genusperspektiv; Kanter; token; kvinnlig minoritet; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; nivåhöjande utbildning; genussystem; särskiljning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i vilken utsträckning det finns skillnader i mäns och kvinnors förutsättningar för genomförande och fullföljande av högre nivåhöjande militär utbildning. Utbildningarnas strukturer studeras ur ett genusperspektiv och analysen genomförs utifrån Kanters teori om skeva grupper och dess påverkan på den kvinnliga minoriteten, s. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar i Utanförskap - Vad gör Västerås Stad för att hjälpa dem? : En kvalitativ studie om hur Västerås stad arbetar mot utanförskapet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonas Lindström; Veronica Hedin; [2016]
  Nyckelord :Ungdomar; utanförskap; exclusion; arbetslöshet; Västerås stad; marginalisering;

  Sammanfattning : Om en ungdom varken har arbete eller studerar kan den här personen leva i ett utanförskap. Att leva i utanförskap innebär att leva i en marginaliserad ställning i samhället. Det finns flera former av utanförskapet. Ekonomiskt utanförskap, där individer saknar ekonomiska resurser. LÄS MER

 5. 5. En skolas organisering av en särskild undervisningsgrupp och hur fem elever beskrivs och beskriver sig själva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helén Thorsson; [2014-05-15]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; marginalisering; inkluderad; förhållningssätt; samspel;

  Sammanfattning : Syfte: På en 7-9 skola i Sverige finns en särskild undervisnings grupp som utgjort underlaget i denna studie. Syfte var att genom observationer och intervjuerna med elever och pedagoger studera hur eleverna beskrev sig själva och beskrevs av pedagogerna och de identiteter som fram-trädde. LÄS MER