Sökning: "marginalization"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet marginalization.

  1. 1. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
    Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

    Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER

  2. 2. Imperfekta våldsoffer och behovet av en normkritisk socialtjänst - en kvalitativ intervjustudie om normer inom socialt arbete med våld i nära relationer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Lo Candell; Rafah Alnayef; [2024]
    Nyckelord :social work; intimate partner violence; gender norms; norm-criticism; qualitative; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study aimed to explore Swedish social workers’ experiences of the influence of social norms in their work with people subjected to intimate partner violence. The aim was also to explore how social workers relate to norm-critical perspectives within social services. LÄS MER

  3. 3. Mala vida : Un estudio semántico

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

    Författare :Nilsson Frej; [2024]
    Nyckelord :phraseology; semantics; historical linguistics; philology; discourse analysis; philosophy of language; hermeneutics;

    Sammanfattning : This is a study of how the Spanish phrase mala vida is used in a historical corpus, the Corpus diacrónico de la academia Española, and an attempt to find out the meaning of this enigmatic phrase, based upon its patterns of use in this particular context. Furthermore, the study investigates mala vida as an attribute, in a particular serie of phrases that refer to people (hombres de mala vida, mujeres de mala vida, gente de mala vida), in the same corpus, in order to find out whom they refer to. LÄS MER

  4. 4. Hur mår egentligen idrottsläraryrket? : En kvalitativ studie om hur yrkets status framställs i dagstidningar åren 2013-2023

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Jonatan Moskowicz; Karolina Österlund; [2024]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka idrottsläraryrkets status utifrån dess framställning i svensk dagspress. Utgångspunkten grundar sig i följande frågeställningar: 1) Hur framställs idrottsläraryrkets funktioner i svenska dagstidningar?, 2) Vilka positiva och negativa konnotationer knyts till idrottsläraryrket?, 3) Vilka förändringar av idrottsläraryrket och dess status framträder i materialet över tid? Teori och metod Uppsatsen skrevs utifrån en kvalitativ, diskursanalytisk metod varvid 65 artiklar ur blandade svenska tidningar selekterades ut som empiri. LÄS MER

  5. 5. “If you think that you will continue to be a cisgender company and all that stuff, you’re mistaken” Exploring the Impact of Employment Discrimination on Individuals with Trans-life Experiences: A Case Study of the GAAT Foundation in Colombia

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Luis Leandro Ortega; [2023-10-26]
    Nyckelord :Capabilities; Colombia; Freedom; Intersectionality; Structural oppression;

    Sammanfattning : This study examines the employment discrimination faced by individuals with trans-life experiences in Colombia. It explores the structural factors that contribute to their marginalization and aims to understand the impact of employment discrimination on their well-being and agency. LÄS MER