Sökning: "maria Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden maria Holm.

 1. 1. Miljöanpassning för personer med demenssjukdom. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maria Holm; Therese Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; environment; health; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; hälsa; miljö; omvårdnadspersonal; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljöanpassning för personer med demenssjukdom kan innefatta både den fysiska miljön inomhus och utomhus, men också den psykosociala miljön som skapas i de olika fysiska rummen. Personer med demenssjukdom kan uppleva både fysiska och psykiska symtom på ohälsa och genom förändringar i miljön på ett särskilt boende kan omvårdnadspersonalen öka känslan av välmående hos personer som är sjuka i demens. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av gruppträning, self-efficacy samt underlättande och hindrande faktorer för träning hos en grupp kvinnor med kvarstående besvär efter förlossning : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Maria Hanser; Sara Holm; [2019]
  Nyckelord :Self-efficacy; barriers; postpartum; supervised exercise; exercise; physiotherapy;

  Sammanfattning : BakgrundDen fysiska aktivitetsnivån sänks för många i samband med graviditet och kan vara kvarstående en längre tid efter förlossning. Det finns begränsad kunskap om vilka faktorer som stärker self-efficacy (S-E) att utföra träning, underlättande och hindrande faktorer för initiering eller återupptagande av fysisk aktivitet och träning efter förlossning. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa påverkas av Multipel Skleros : -en scoping review.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Kastberg; Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; quality of life; relationships; roles; Arbetsterapi; livskvalité; relationer; roller;

  Sammanfattning : Att diagnostiseras med MS och konsekvenserna som medföljer har en stor inverkan på livet. Sexuell hälsa är en betydande faktor som kan påverka hälsan och livskvalité, där det ingår fler faktorer än enbart fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Elevernas upplevelse av hälsa, stress och avslappningsövningar i en skola som aktivt arbetar med avslappning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Maria Holm; [2017]
  Nyckelord :Avslappning; hälsa; koncentration; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elever upplever stress, hälsa och avslappningsövningar, i en skola där lärarna aktivt arbetar med hälsofrågor och avslappningsmetoder med eleverna. Undersökningen utgår från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att tillgodose ensamkommande barns individuella behov- en kvalitativ studie om HVB-personals arbete ur ett professionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Skoglund; Maria Ekelund; [2016]
  Nyckelord :professionals; unaccompanied children; residential care; needs; professional approach; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how professionals on residential care for unaccompanied children worked with the youths needs. Due to the increase of refugees coming to Sweden and specially unaccompanied children it has become one of our present time most important political questions. LÄS MER