Sökning: "maria melander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden maria melander.

 1. 1. Behandlingseffekter av SSRI och KBT vid depression

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Hallén; Maria Melander; [2019-08-16]
  Nyckelord :egentlig depression; KBT; SSRI;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom och är idag en av världens vanligaste sjukdomar. Det finns en rad olika behandlingar mot depression, både farmakologisk som t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och icke-farmakologisk som t. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld på socialtjänsten : En kvalitativ studie om hur socialsekreterares fritid- och arbetssituation påverkas av hot och våld i arbetet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Maria Melander; Johan Malm; [2018]
  Nyckelord :Violence; Threat of violence; Social services; Social worker; Work environment;

  Sammanfattning : This study aims to answer how social workers conceptualize the risk of violence in their workplace. The data consisted of seven interviews with social workers working in financial aid departments in or around the Stockholm area. Semi structured interviews were used to gather the data which then were processed with a fenomenographic method. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av måltidsmiljön : Små förändringar kan göra skillnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Wennerlund; Andrée Melander; [2012]
  Nyckelord :Måltidsmiljö; förändring; upplevelse; sinnesintryck;

  Sammanfattning : För att få nöjda gäster eller kunder är det för företag och verksamheter viktigt att arbeta med upplevelser. Speciellt gäller det för verksamheter med tjänstebaserade produkter. I denna explorativa studie undersöks om måltidsmiljön, i ett tjänstebaserat företag, kan påverka helhetssynen av företaget. LÄS MER

 4. 4. Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? : en etnografisk studie om dramalek och matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Gabrielle Melander; [2010]
  Nyckelord :Dramalek; etnografi; förskola; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om pedagogledda dramalekar med matematiskt innehåll kan stimulera till och skapa ett intresse för vidare utforskande av matematiska lekar, begrepp och användningsområden hos förskolebarn i deras fria lek. I bakgrunden behandlas dramapedagogik, lek, 4-5 åringens utveckling och matematik i förskolan. LÄS MER