Sökning: "markeringsmodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet markeringsmodellen.

  1. 1. Processbarhetsteorin – och sen då? : En studie av bisatsutvecklingen hos flerspråkiga gymnasieelever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

    Författare :Cecilia Söderström; [2020]
    Nyckelord :andraspråksinlärning; bisats; markeringsmodellen; processbarhetsteorin; inlärningsgångar;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser och förtjänster i bisatserna. LÄS MER