Sökning: "market-focused learning capabilities"

Hittade 1 uppsats innehållade orden market-focused learning capabilities.

  1. 1. The Utilisation of Capabilities in Born Globals’ Internationalisation Process - A Multiple Case Study of Swedish Born Globals

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Herman Fri; Ludvig Gillholm; [2020-06-29]
    Nyckelord :Born globals; internationalisation; ordinary capabilities; dynamic capabilities; networking capabilities; internally focused learning capabilities; market-focused learning capabilities; marketing capabilities; logistics capabilities;

    Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER