Sökning: "market-oriented education system"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden market-oriented education system.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Kunskap vs. Professionalism : Hur utvecklas revisorns kunskaper genom karriären?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Eliasson-Olsson; Perttu Kiiskinen; [2016]
  Nyckelord :Knowledge; auditor knowledge; auditor skills; professionalism; auditor competence; audit profession; Kunskap; revisor; färdigheter; professionalism; kompetens; revisorsprofessionen;

  Sammanfattning : Revisorn har en viktig ställning dagens marknadsorienterade samhälle. För att intressenter ska känna sig säkra i att investera i ett företag är det viktigt att den information som företaget sänder ut har granskats av en opartisk aktör. Såtillvida är revisionens syfte är att skapa trygghet och stabilitet på de finansiella marknaderna. LÄS MER

 3. 3. Happy childhood - A child friendly graphic system for the Convention on the Rights of the Child

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hyojung Um; [2013-02-20]
  Nyckelord :UN Convention on the rights of the child; Character design; Graphic system for children; Campaign design; Healthy child culture;

  Sammanfattning : “ All children have the right to know their rights.Adults should know about these rights and help children to learn about them,too.” UNCRC - Article 42This project is a graphic system for the UNCRC based on characterillustration. Although the Convention was made for children it is difficult tounderstand and somewhat boring for them. LÄS MER