Sökning: "markmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet markmaterial.

 1. 1. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. LÄS MER

 2. 2. Öppna dagvattensystem : som komponent för hållbar stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jacob Brobeck; [2018]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; öppna dagvattensystem; hållbar dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det finns en negativ trend inom stadsutveckling som innebär bortprioriterande av naturlika områden till fördel för typiska stadsstrukturer. Ett människocentrerat tankesätt utger ramen för den utpräglade staden, där ogenomträngbara markmaterial pryder marken. LÄS MER

 3. 3. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Sammanfattning : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. LÄS MER

 4. 4. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Singharat Borner; [2018]
  Nyckelord :dagvatten; infiltration; hållbar dagvattenhantering; hårdgjord; urbanisering; genomsläpplig; slitlager;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och dess många konsekvenser är ett aktuellt ämne. Lika aktuellt är hållbar utveckling; ett ämne som går hand i hand med att klimatanpassa våra städer. Drivkrafterna till att klimatanpassa städer är flera men översvämningar är en konkret anledning som till exempel många malmöbor fått erfara. LÄS MER

 5. 5. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER