Sökning: "marknadsföring nordea kreditkort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marknadsföring nordea kreditkort.

  1. 1. Kreditkort : En studie av Nordeas kommunikation och kundernas preferenser

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jakob Sjöstrand; [2008]
    Nyckelord :Kreditkort; Balansmodell; Marknadsföring; Nordea;

    Sammanfattning : Bakgrund:Betalning med kontokort blir alltmer utbrett så väl i Sverige som i andra länder. Fler tjänster knyts till korten och fler aktörer erbjuder korten. Fördelarna med kontokort framför kontanter är många, men ändå finns det en skepsis mot kontokort i allmänhet och kreditkort i synnerhet. LÄS MER