Sökning: "marknadsföring uppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden marknadsföring uppgift.

 1. 1. Sarcasm Detection with TensorFlow

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Persson; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is the process of letting a computer guess the senti- ment of someone towards something based on a text. This can among other things be useful in marketing, for example in the case of the computer figuring out that a certain person likes a certain product it can present ads for similar products to the person. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande inom idrottsevenemang : Hur arbetar arrangörer för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sofia Gyllensvärd; [2018]
  Nyckelord :Sport event; customer value; customer value creation; co-creation; servicelogic; service-dominant logic; DART-model; Idrottsevenemang; kundvärde; kundvärdeskapande; co-creation; servicelogik; service-dominant logik; DART-modellen;

  Sammanfattning : I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares (kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. LÄS MER

 3. 3. Behandling av personuppgifter på grund av berättigat intresse i marknadsföringssyfte - Dataskyddsförordningens påverkan på intresseavvägningen enligt artikel 6 punkt f mellan integritetsintresset och kommersiella intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Salla Hiekkanen; [2018]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka möjligheter en privat organisation har att använda sig av personuppgifter utan samtycke på grund av ett så kallat ”berättigat intresse” enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Ett berättigat intresse föreligger när behandling av en uppgift är nödvändig för ett ändamål hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part som uppgifterna delas med om detta intresse väger större än den registrerades rätt till skydd mot kränkning av den personliga integriteten. LÄS MER

 4. 4. Sälja grej med tjej, är det okej? : En kvalitativ studie om konsumenters attityd till reklam medsexualiserade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktoria Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Advertisement; sexualization; objectification; marketing; women; attitude; sex; Reklam; sexualisering; objektifiering; marknadsföring; kvinnor; attityd; attitydundersökning; sex;

  Sammanfattning : Kvinnors kroppar används ofta i reklam som dekorativa föremål. De skildras ofta iundergivna roller och framställs vanligen som om deras uppgift är att tillfredsställamannen. Det här gör då att kvinnor i reklam ofta objektifieras eller sexualiseras, ochden här typen av reklam har ökat sedan 60-talet. LÄS MER

 5. 5. Krävs det en lag mot könsdiskriminerande reklam?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2018]
  Nyckelord :gender discriminatory advertising; advertising; discriminatory advertising.; ICC- regler; etiska regler; reklamombudsmannen; reklamombudsnämnden; reklam; marknadsrätten; tryckfrihetsförordningen; könsdiskriminerande reklam; könsdiskriminering.;

  Sammanfattning : En diskussion om könsdiskriminerande reklam har pågått sedan 1970 – talet. Än idag har det inte reglerats om könsdiskriminerande reklam och det har passerat ca 40 år. Det har pågått i sådan lång tid på grund av att experter i området har uttryckt att könsdiskriminerande reklam skyddas utav grundlagen. LÄS MER