Sökning: "marknadskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade ordet marknadskommunikation.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. Den välvilliga konsumenten : En multimodal analys av ett ekologiskt blöjföretags marknadskommunikation med föräldern

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Mäkipiha; [2021]
  Nyckelord :sustainability; organic; marketing communication; multimodal marketing communication; ethical marketing communication; commodity activism; navigating guilt; Naty; parent; social semiotics; systemic-functional grammar; hållbarhet; ekologisk; marknadskommunikation; multimodal marknadskommunikation; etisk marknadskommunikation; commodity activism; navigating guilt; Naty; förälder; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ett ekologiskt blöjföretag kommunicerar hållbarhet till föräldern i sin multimodala marknadskommunikation, och vilken relation som genom denna synliggörs mellan företaget och föräldern. Ett delsyfte är att vidare kritiskt belysa vad marknadskommunikationen kan säga om relationen och ett samhälle präglat av hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Grahn; Rut Sigvardsson; Aleksandar Bosevski; [2021]
  Nyckelord :Dialekter; Varumärkespersonlighet; “A new measure of Brand Personality”; “Matchedguise Technique”; Marknadskommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i mottagares uppfattning av dialekter med stöd i existerande teori om varumärkespersonlighet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen i studien utgörs av tre större delar. LÄS MER

 4. 4. Vad är (eko)logiskt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hållbarhetens konstruktion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktor Landén; Emma Ingemann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability discourse; Tradera; Myrorna; Market communication; Discourse; Critical discourse analysis; Multimodal critical discourse analysis; Ideology; Secondhand market; Thrift shop; Circular market; Hållbarhet; Hållbarhetsdiskurs; Tradera; Myrorna; Marknadskommunikation; Diskurs; Kritisk diskursanalys; Multimodal kritisk diskursanalys; Ideologi; Andrahandsmarknad; Second Hand; Cirkulär marknad;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett välanvänt begrepp som förekommer inom flera områden. Vad hållbarhet anses vara må uppfattas som självklart, men hur begreppet och diskursen konstrueras, är inte lika självklart. LÄS MER

 5. 5. Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Fernström; Joel Brisinger; [2021]
  Nyckelord :Inbound Marketing; New Public Management; offentliga organisationer; strategisk kommunikation; extern digital marknadskommunikation; marknadsföring; utifrån-och-in perspektiv; public organizations; strategic communication; external digital marketing communication; marketing; outside-in perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. LÄS MER