Sökning: "marknadsmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet marknadsmissbruk.

 1. 1. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 2. 2. Insiderinformation och nyhetskanalers rapportering om emittenter – En utredning av definitionen och hanteringen av insiderinformation i MAR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melina Trydegård; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; aktiemarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The EU Market Abuse Regulation, MAR, entered into force in July 2016 and is a central framework in the field of stock-market law. The regulation provides a uniform definition of the concept of inside information that has a significant role in both the application and understanding of several provisions in the regulation. LÄS MER

 3. 3. Gryningsräder, husrannsakningar och beslag vid marknadsmissbruk : En analys av rättighetsskyddet för juridiska personer vid vissa undersökningar och tvångsåtgärder utförda av Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Hemberg; [2021]
  Nyckelord :Husrannsakan; Beslag; Kopiering; Spegling; Gryningsräder; EKMR; Juridiska personer; Marknadsmissbruk; FI; EBM; Rättighetsskydd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sanktioner för insiderhandel : Reglering, praktisk tillämpning och komparation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Insiderhandel; sanktioner; administrativa sanktioner; straff; marknadsmissbruk;

  Sammanfattning : Sedan 2017 gäller en ny reglering av marknadsmissbruk. Detta arbete syftar till att analysera regelverkets sanktionssystem såväl teoretiskt som praktiskt och avgränsas till att enbart behandla insiderbrott. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR : en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amelia Botshinda; [2020]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; Benchmark regulation; BMR; benchmark; index; index fund; sustainable investments sustainability; environmentally friendly; ESG; Environmental Social Governance; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparency; benchmark statement; market abuse regulation.; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; Benchmarkförordningen; BMR; benchmark; referensvärde; riktmärke; index; indexfond; gröna fonder; hållbarhet; miljövänlig; ESG; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investering; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparens; referensvärdesdeklaration; administratör; vilseledande; marknadsmissbruk; marknadsmissbruksförordningen; MAR.;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. LÄS MER