Sökning: "marknadsorienterad"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet marknadsorienterad.

 1. 1. Marknadsorientering inom friskvårdsbranschen – En kvalitativ studie av tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alex Kambourian; Fredrik Stridlund; [2020]
  Nyckelord :Market orientation; intelligence generation; intelligence dissemination; responsiveness; financial profitability; non-financial profitability; service companies; wellness industry; Marknadsorientering; informationsinsamling; informationsspridning; respons på information; finansiell lönsamhet; icke-finansiell lönsamhet; tjänsteföretag; friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag marknadsorienterar sig inom friskvårdsbranschen. Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt med en induktiv utgångspunkt. En kvalitativ forskningsmetod används för tio företag verksamma inom friskvårdsbranschen. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer” : En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sedaghatalvar Aylar; Emilia Rylko; [2019]
  Nyckelord :Estetiska innehåll; dans; dansaktiviteter; medierande verktyg; medierande handling; stöttning; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken: Förskollärares uppfattning av barns delaktighet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Johnsson; Jonna Techel Savin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Texten inleds med en kort bakgrundsbeskrivning över förskolans, och dess styrdokuments, utveckling, där kravet på systematiskt kvalitetsarbete, och utvecklingsarbetet i sig, står i fokus. I och med samhällsförändringen där en marknadsorienterad syn på förskolan vuxit fram samt förskolans utveckling mot en egen skolform har ökade krav på kvalitetsutveckling formulerats i såväl läroplan som skollag. LÄS MER

 4. 4. Integration och användning av big data i tidiga faser av radikala innovationsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Radical innovation; Innovation processes; Radical innovation processes; Early phases; Big data; Market; Market-orientation; Radikal innovation; Innovationsprocesser; Radikala innovationsprocesser; Tidiga faser; Big data; Marknad; Marknadsorientering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify how and why market-oriented big data is integrated and used in the early stages of radical innovation processes. The study was conducted as an inductive case study of exploratory character in which the case company was chosen based on its work with radical innovations and big data. LÄS MER

 5. 5. Karriären inom revisionsbranschen : vem är det som lyckas att bli partner i en stor revisionsbyrå? En kvalitativ analys av individens kulturella kapital och habitus.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ardita Shabani; Jasmin Josef; [2018]
  Nyckelord :Large auditing firms; partner; career development; profession; cultural capital; habitus; Stora revisionsbyråer; partner; karriärutveckling; profession; kulturellt kapital; habitus;

  Sammanfattning : De stora revisionsbyråerna kännetecknas av strikt hierarki med en tydlig karriärstege. Att bli partner i en stor revisionsbyrå innebär att nå den högsta positionen inom byrån och bli en del av firman. LÄS MER