Sökning: "marknadsorienterad"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet marknadsorienterad.

 1. 1. ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer” : En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sedaghatalvar Aylar; Emilia Rylko; [2019]
  Nyckelord :Estetiska innehåll; dans; dansaktiviteter; medierande verktyg; medierande handling; stöttning; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Integration och användning av big data i tidiga faser av radikala innovationsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Radical innovation; Innovation processes; Radical innovation processes; Early phases; Big data; Market; Market-orientation; Radikal innovation; Innovationsprocesser; Radikala innovationsprocesser; Tidiga faser; Big data; Marknad; Marknadsorientering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify how and why market-oriented big data is integrated and used in the early stages of radical innovation processes. The study was conducted as an inductive case study of exploratory character in which the case company was chosen based on its work with radical innovations and big data. LÄS MER

 3. 3. Karriären inom revisionsbranschen : vem är det som lyckas att bli partner i en stor revisionsbyrå? En kvalitativ analys av individens kulturella kapital och habitus.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ardita Shabani; Jasmin Josef; [2018]
  Nyckelord :Large auditing firms; partner; career development; profession; cultural capital; habitus; Stora revisionsbyråer; partner; karriärutveckling; profession; kulturellt kapital; habitus;

  Sammanfattning : De stora revisionsbyråerna kännetecknas av strikt hierarki med en tydlig karriärstege. Att bli partner i en stor revisionsbyrå innebär att nå den högsta positionen inom byrån och bli en del av firman. LÄS MER

 4. 4. Vem kan få en bostad? En diskursanalys av Malmö stads handlingsplaner för bostadsförsörjning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Hagman; Louise Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; bostadsförsörjning; Carol Bacchi; WPR; bostadsbrist; kommunala handlingsplaner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Malmö stad representerar problemet med bostadsbrist för unga vuxna i sina bostadsförsörjningsprogram samt hur problemrepresentationen har förändrats över tid. Hur problemet representeras påverkar vilka åtgärder som implementeras för att komma tillrätta med bostadsbristen i kommunen, vilket gör detta till ett intressant ämne att studera. LÄS MER

 5. 5. Bostadsbristen för studenter : En fallstudie över Uppsalas kommunala markpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Brulin Isak; [2018]
  Nyckelord :Markanvisning; kommunalpolitik; bostadsbrist; planprocess; studenter;

  Sammanfattning : Dagens rapportering tyder på en bostadsbrist för studenter i Sveriges stora högskolekommuner, då utbudet inte möter deras efterfrågan. Att komma tillrätta med problemet är en fråga för samhällsplaneringen och har inga enkla lösningar. LÄS MER