Sökning: "marknadsreformer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet marknadsreformer.

 1. 1. Ansvarsutkrävande i en marknadiserad politisk reform - En studie om EU Emissions Trading System

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; Natalie Varady; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsutkrävande; EU Emissions Trading System; ETS; Marknadsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av en ökande marknadisering har marknadsreformer introducerats i olika offentliga sektorer med syftet att effektivisera med hjälp av marknadsmekanismer. Fram till idag har detta främst skett på nationella nivåer, men det kom att förändras i och med införandet av EU Emissions Trading System (ETS). LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av kvalitet hos privata aktörer inom primärvården : En beskrivning av det praktiska uppföljningsarbetet inom tre landsting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ylva Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Quality of health care; health care management; qualitative method; case study.; Vårdkvalitet; hälso- och sjukvårdsstyrning; kvalitativ metod; fallstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En pågående trend inom hälso- och sjukvården är införandet av marknadsreformer. Den lag som ska tillämpas när ett vårdvalssystem införs är lagen om valfrihetssystem (LOV). På grund av att landstingen är självstyrande kan formerna för organisation och styrning variera. LÄS MER

 3. 3. Mellan marknad och profession : En studie av hur lärare upplever marknadsreformer inom gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Joakim Strindberg; [2014]
  Nyckelord :skola; reform; marknadsanpassning; lärares arbete; motstånd;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på de implikationer som skolans marknadsanpassning har för lärares arbete. Syftet har varit att undersöka hur lärare upplever sitt yrke och sin yrkesroll i ljuset av att svensk skola och utbildningssystem sedan 1980-talet genomgått omfattande förändringar. LÄS MER

 4. 4. Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Helander; Samuel Williams; [2014]
  Nyckelord :vårdval; marknadsreformer; diskursanalys; svensk sjukvårdspolitik; patientrol; Social Sciences;

  Sammanfattning : När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. LÄS MER