Sökning: "marknadsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet marknadsstyrning.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i skolan – En intervjustudie om hur lärare upplever entreprenöriellt lärande i ett marknads- och målstyrt skolsystem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Klara Olsson; [2022-02-23]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; marknadsstyrning; målstyrning; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex lärare ser på entreprenöriellt lärande i deras undervisning, vad begreppet innefattar och hur de uppfattar implementeringen. Studien har även avsett undersöka lärarnas syn på huruvida implementeringen kan påverka elevers inlärning, samt om de anser att entreprenöriellt lärande är förenligt med skolans bedömnings- och övriga bildningsuppdrag. LÄS MER

 2. 2. Bygga varumärke eller skola? : En studie av hur rektorer förhåller sig till marknadsstyrning och professionella värden i skolan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Berglund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillit som ledning och styrning : Chefers reflektioner runt hur en organisationskultur med  tillit som grund kan förstås och praktiseras

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annacarin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskapsutveckling; offentlig förvaltning; organisationskultur; tillitsbaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Regeringen tillsatte december 2017 en Tillitsdelegation med uppdrag att stödja offentlig sektor att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning. Tillit ses som en tredje form av styrning tillsammans med politisk styrning och marknadsstyrning. LÄS MER

 4. 4. Att vara äldre på särskilt boende - en meningsfull tillvaro? : En kvalitativ studie om hur äldre upplever att fysiska, psykiska och sociala behovblir tillfredsställda som boende i särskild boendeform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Nina Edbjörk; [2019]
  Nyckelord :Äldre; äldreomsorg; särskilt boende; behov; tillfredsställelse; aktivitetsteori; disengagemangsteori; socialgerontologi;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen har länge varit reglerad av marknadsstyrning och ekonomiska vinster där effektivitet utgör en kärna. En följd av detta beskrivs bland annat vara nedskärningar och minskade resurser. Detta trots att befolkningsgruppen äldre blir allt större. LÄS MER

 5. 5. Styrning inom svenska ekonomi-och handelshögskolor : Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fanny Hammarström; Olivia Melkersson; [2019]
  Nyckelord :Market mechanisms; Clan mechanisms; Bureaucratic mechanisms; Profession; Contingency theory; Higher education; Economic and business schools; Marknadsstyrning; Byråkratisk styrning; Klanstyrning; Profession; Contingency teorin; Högre lärosäten; Ekonomi- och handelshögskolor;

  Sammanfattning : Titel: Styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. -Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning? Bakgrund: I den forskning som finns kring styrning inom högre lärosäten förespråkas klan- och kulturstyrning som den styrform som bör användas eftersom högre lärosäten karaktäriseras av hög kunskap och samarbete. LÄS MER