Sökning: "marsch"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet marsch.

 1. 1. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 2. FRAMÅT MARSCH! En studie om hästtjejers identitet- och genuskonstruktion inom stallkulturen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Mielke; [2017-06-27]
  Nyckelord :girl studies; girl community; identity; gender; masculinites; stable culture; horse girl;

  Sammanfattning : Forward, march! – a ethnografic study of girls gender and identity construction in the stable culture.By Julia MielkeMy essay is about the swedish ridning school and the girls that have been active in it since they were children. LÄS MER

 3. 3. Gudi ärat eller Gudi klagat? : En kvalitativ textanalys om åtta karoliners gudsbild och religiositet under det stora nordiska kriget.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Angelica Svensson; [2017]
  Nyckelord :1700s; eighteenth century; image of God; religiosity; war; The Great Northern War; Caroleans; 1700-tal; karoliner; det stora nordiska kriget; gudsbild; religiositet; religionshistoria; Karl XII;

  Sammanfattning : Under stormaktstiden och tiden för det stora nordiska kriget, som utbröt år 1700, var relationen mellan kyrka och stat god. Det var också dessa två som satte premisserna över hur den övriga svenska befolkningen skulle leva ett religiöst liv i enlighet med den evangelisk-lutherska läran. LÄS MER

 4. 4. Skattas manliga och kvinnliga chefer olika effektiva och tilltalande beroende på ledarstil?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniella Opazo Cubillos; Hazel Marsch; [2012]
  Nyckelord :kön; role congruity theory; ledarskapsstil; effektivitet och tilltalande.; General Works;

  Sammanfattning : Undersökning syftade till att ta reda på om studenter vid Lunds universitet (N=139) skattade uppgifts- och relationsorienterade ledare olika effektiva och tilltalande beroende på om de beskrevs som kvinnor eller män. Två enkäter utformades med identiska beskrivningar av fyra olika fiktiva chefer, två uppgiftsorienterade och två relationsorienterade, där endast kön manipulerades. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av akutomhändertagande

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marina Larsson; Marie Marsch; [2011]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; deskriptiv fenomenologisk humanvetenskaplig metod; intensivvårdssjuksköterskors upplevelser; Teamwork;

  Sammanfattning : Larsson, M & Marsch, M. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av akut omhändertagande. En fenomenologisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER