Sökning: "marxismen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet marxismen.

 1. 1. Historiens subjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :historiskt subjekt; arbetarklassen; marxism; identitetspolitik; socialism; Marx; Engels; Laclau; Mouffe; Mulinari; Linderborg; Björk; Anderson; föreställd gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i en debatt förd i olika svenska dags- och kvällstidningar mellan en rad olika profilerade vänsterdebattörer. En debatt vari två motstående positioner utarbetas och döps till ”den klassiskt marxistiska” respektive ”den identitetspolitiska”. LÄS MER

 2. 2. Produktivkrafternas historiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Tom Eriksson; [2015]
  Nyckelord :historiematerialism; analytisk marxism; autonom marxism; marxism;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer försöka svara på frågan: “Hur kommer det sig att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom historien?”, via en granskning och utarbetning av G. A. Cohens historiematerialism. LÄS MER

 3. 3. Marxism i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Joakim Olsson; [2013]
  Nyckelord :Didaktik; Läroböcker; Innehållsanalys; Socialism;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur marxismen framställs i läroböcker. Detta är intressant eftersom att läroböcker används mycket i skolan och deras innehåll ses som auktoriativt av elever (det vill säga, de tror på det som står däri). LÄS MER

 4. 4. Vem i hela världen kan man lita på? En kritisk diskursanalys av Lgr11 och Skollag 2010:800

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2012-08-15]
  Nyckelord :Lgr11; Skollag 2010:800; Kritisk teori; Fairclough; Marxism; kritisk diskursanalys; conservative modernization;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med detta arbete är att granska Lgr11 och Skollagen 2010:800 med hjälp av kritisk diskurs analys, för att försöka utröna huruvida dessa nya utbildningspolitiska reformer gynnar elevernas lärande eller om det är en ideologiskt producerad text som används för att få fram ett budskap som mer passar in i den samtid vi lever i idag. Med teori och forskningsgenomgången som en bakgrund har det utkristalliserats tre aspekter som studien kommer att ha fokus på; 1) Att undersöka de eventuella motsägelser som kan föreligga i dokumenten, och på vilket sätt de i så fall eventuellt utgör en bristande trovärdighet i dessa dokument. LÄS MER

 5. 5. Vad ville socialisterna? : Arbetarrörelsens diskussion kring marxismen i tidskriften Tiden 1908-1932

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Alexander Jansson Kujanpää; [2012]
  Nyckelord :Arbetarrörelsen; marxism; socialdemokrati; Tiden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag försökt reda ut och förklara den svenska arbetarrörelsens tolkning av marxismen och hur den utvecklades från 1900-talets början fram till 1932 då Socialdemokraterna kom till makten. Jag har följt diskussionerna i tidskriften Tiden om marxismens grundläggande teorier: den filosofiska materialismen, den materialistiska historieuppfattningen, teorierna om kapitalismens utveckling, arbetarklassens kamp mot densamma och det slutliga införandet av det socialistiska samhället. LÄS MER